Text size

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัด

 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 • ประกวดราคาจ้างโครงการธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          1. ประกาศแผนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาระบบการตลาด กิจกรรมหลักธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล

          2. ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาระบบการตลาด กิจกรรมหลักธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน (e-bidding)

          1. ประกาศแผนโครงการจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

          2. ร่างประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          3. ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          4. ประกาศผู้เสนอราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

 

 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร 

        สอบราคาจ้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม โครงการตามแนวพระราชดำริ

        1.ประกาศ

        2.ประกาศผลผู้ชนะ

        สอบราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถอาคารที่พักข้าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีสอบราคา

        1.ประกาศ

        2.เอกสารสอบราคาจ้าง

        3.รายละเอียดเงื่อนไข

        4.การตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

        5.ประกาศผลผู้ชนะ

 • สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมทาสีศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีสอบราคา

        1.ประกาศ

        2.เอกสารสอบราคาจ้าง

        3.รายละเอียดเงื่อนไข

        4.การตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

        5.ประกาศผลผู้ชนะ

 • สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีสอบราคา
 1. ประกาศ
 2. เอกสารสอบราคาจ้าง
 3. รายละเอียดเงื่อนไข
 4. การตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 5. ประกาศผลผู้ชนะ

web page hit counter