Text size

 

การประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560 ของจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

    8/2560        ประชุมคณะคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 8/2560

                         [รายงานการประชุม]

    7/2560        ประชุมคณะคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 7/2560

                         [รายงานการประชุม]

    6/2560        ประชุมคณะคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 6/2560

                         [รายงานการประชุม]

    5/2560        ประชุมคณะคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 5/2560

                         [รายงานการประชุม] 

   4/2560         ประชุมคณะคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 4/2560

                         [รายงานการประชุม] 

   3/2560        ประชุมคณะคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 3/2560

                         [รายงานการประชุม] 

   2/2560        ประชุมคณะคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 3/2560

                        [รายงานการประชุม] 

 

web page hit counter