Text size

 

การประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560 ของจังหวัดสมุทรสาคร

 

      5/2560        ประชุมคณะคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 5/2560

                          [รายงานการประชุม] 

       4/2560        ประชุมคณะคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 4/2560

                           [รายงานการประชุม] 

      3/2560        ประชุมคณะคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 3/2560

                          [รายงานการประชุม] 

     2/2560        ประชุมคณะคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ 3/2560

                          [รายงานการประชุม] 

 

web page hit counter