Text size

หนังสือเวียน/ประกาศ

 

เดือนตุลาคม 2561

เรื่อง

วันที่

ประกาศ

หน่วยงาน

 แบบรายงานข้อมูลพนักงานจ้างเหมาบริการและลูกจ้างของส่วนราชการที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร [แบบฟอร์ม word]

17/10/61 ก.บุคคล

เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561 

17/10/61 ก.ยุทธศาสตร์

การประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการที่อยู่ในกำกับดูแลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม

11/10/61 ก.ยุทธศาสตร์

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) เพิ่มเติม

11/10/61 ก.ยุทธศาสตร์

รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือนกันยายน 2561

10/10/61 ก.อำนวยการ

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

10/10/61 ศูนย์ดำรงธรรม

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

10/10/61 ศูนย์ดำรงธรรม

รายงานการประชุมการติดตามลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2561

 09/10/61  ศูนย์ดำรงธรรม
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 2538/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561  [หนังสือนำ]                                                              05/10/61  ก.อำนวยการ

 

เดือนกันยายน 2561

เรื่อง วันที่ประกาศ หน่วยงาน
การตรวจสอบสินค้าเกษตรคงเหลือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวสาลี 20/09/61 ก.ยุทธศาสตร์
การประชุมกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) 18/09/61 ก.ยุทธศาสตร์ 
ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....  18/09/61 ก.ยุทธศาสตร์
ขอให้ตรวจสอบ ข้อความ ข้อระเบียบหรือข้อกฎหมายในร่างตำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  -สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-  -สิ่งที่ส่งมาด้วย 2- 17/09/61 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมการติดตามผลการดำเนินการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2561  (รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561) 17/09/61 ศูนย์ดำรงธรรม
เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร 12/09/61 ปกครอง
เชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร 12/09/61 ปกครอง
เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 9/ 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561                                                                                                       12/09/2561 ก.อำนวยการ
ประกวดราคาจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาระบบการตลาด กิจกรรมหลักธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล กิจกรรมจัดงานแสดงศักยภาพ (Hub of Seafood) ของจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/09/61 ก.อำนวยการ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 8 /2561 เดือนสิงหาคม 2561 06/09/61 ก.อำนวยการ
รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [เอกสารดาวน์โหลด แบบรายงานฯรูปแบบไฟล์ excel กรอกเฉพาะของโครงการของหน่วยงานตนเองเท่านั้น และส่งไฟล์กลับทางอีเมล ] 05/07/61 ก.ยุทธศาสตร์
กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสาคร 05/09/61 หน่วยตรวจสอบภายใน
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                      04/09/61  ก.อำนวยการ

 

เดือนสิงหาคม 2561

เรื่อง

วันที่ประกาศ

หน่วยงาน

แจ้งผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ประจำปี 2561

31/08/61 ศูนย์ดำรงธรรม

การประชุมอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตามกลุ่มภารกิจ

31/08/61 ก.ยุทธศาสตร์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดสมุทรสาคร [สิง่ที่ส่งมาด้วย]

24/08/61 ก.ยุทธศาสตร์

การดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

24/08/61 ก.ยุทธศาสตร์

การรับส่งมอบงานในหน้าที่  [ บันทึกมอบงาน ]

23/08/61 ก.บุคคล

การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสมุทรสาคร [สำหรับส่วนราชการ] [สำหรับอำเภอ]

22/08/61 ก.ยุทธศาสตร์

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

22/08/61 ก.ยุทธศาสตร์

ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2561

21/08/61 ก.ยุทธศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์การรับสมัครร้านค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้ Mobile Application

21/08/61 ก.ยุทธศาสตร์

ขอเชิญประชุมโดยการระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]  [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [สิ่งที่ส่งมาด้วย3]  [สิ่งที่ส่งมาด้วย4]

15/08/61 ก.ยุทธศาสตร์

การประชุมโดยการระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]  [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

15/08/61 ก.ยุทธศาสตร์

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2561

14/08/61 ปกครอง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2561

14/08/61 ปกครอง

ขอเชิญประชุมการติดตามผลการดำเนินการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 [รายงานการประชุมครั้งที่ 1]

14/08/61 ศูนย์ดำรงธรรม

เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

08/08/61 ก.อำนวยการ

สรุปผลการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่

07/08/61 ก.ยุทธศาสตร์
รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร                                                                                                                                                                                         02/08/61 ก.อำนวยการ

 

เดือนกรกฎาคม 2561

เรื่อง

วันที่ประกาศ

หน่วยงาน

เร่งรัดดำเนินการแผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาลให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด 9/8/61 ก.ยุทธศาสตร์
การดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2561/62 6/8/61 ก.ยุทธศาสตร์
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 >>เชิญส่วนราชการภาครัฐ<< >>เชิญภาคเอกชน+ภาคประชาสังคม<< >>สิ่งที่ส่งมาด้วย>> 31/7/61  ก.ยุทธศาสตร์ 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561 31/7/61  ก.ยุทธศาสตร์
แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561  31/7/61 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2561 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) 26/7/61 ก.ยุทธศาสตร์
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561" 26/7/61  ก.ยุทธศาสตร์
ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำจังหวัดสมุทรสาคร  >> ประกาศส่วนราชการ << >> แบบรายงาน << 25/7/61 ก.บุคคล
แบบฟอร์มโครงการ 63 ของบพัฒนาจังหวัด 25/7/61 ก.ยุทธศาสตร์
ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี 2561  >> สิ่งที่ส่งมาด้วย << 24/7/61  ก.ยุทธศาสตร์
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดสมุทรสาคร 23/7/61 ก.ยุทธศาสตร์
การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสการพัฒนาสมุทรสาครเมืองแห่งความสุข (4 DNA) เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2  ส่วนราชการ       อำเภอ        อปท.      พัฒนาชุมชน     ภาคเอกชน  23/7/61  ก.ยุทธศาสตร์
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 20/07/61 ก.ยุทธศาสตร์
การเผยแพร่ความรู้ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 17/07/61 ศูนย์ดำรงธรรม
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 16/07/61  ก.ยุทธศาสตร์
แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจราจรและการขนส่ง การพัฒนาเมือง และสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสาคร 12/07/61  ก.ยุทธศาสตร์

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรสาคร (อจร.สค.) ครั้งที่ 1/2561

12/07/61 ก.ยุทธศาสตร์

การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดสมุทรสาคร  

11/07/61 ก.ยุทธศาสตร์

ขอให้เร่งรัดรายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

11/07/61 ศูนย์ดำรงธรรม

การจัดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2561

11/07/61 ก.อำนวยการ

ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561  [แบบรายงานไทยนิยมของจังหวัด]  [แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ] [แบบรายงานการตรวจราชการ]

10/07/61  ก.ยุทธศาสตร์ 

เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2561 เดือนกรกฎาคม 2561

10/07/61

ก.อำนวยการ

เชิญประชุมฯคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2561 และรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2561

09/07/61

ปกครอง

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561      >>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1<<  >> สิ่งที่ส่งมาด้วย 2<<

06/07/61

ก.ยุทธศาสตร์

เชิญประชุประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2561 และรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2561

06/07/61

ปกครอง

รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [เอกสารดาวน์โหลด แบบรายงานฯรูปแบบไฟล์ excel กรอกเฉพาะของโครงการของหน่วยงานตนเองเท่านั้น และส่งไฟล์กลับทางอีเมล ]

05/07/61

ก.ยุทธศาสตร์

ขอรับทราบแผนปฏิบัิติงานและงบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563

04/07/61

ก.ยุทธศาสตร์

รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2561

04/07/61

ก.อำนวยการ

ข้อสั่งการเรื่องตลาดประชารัฐในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส3/2561) [1. แบบรายงานการตรวจตลาดประชารัฐ (ตป 15)]  [2. แบบรายงานการระบายสินค้าเกษตร (ตป 16)]

03/07/61 ศูนย์ดำรงธรรม

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เดือนมิถุนายน 2561

การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดสมุทรสาคร [สิง่ที่ส่งมาด้วย]

29/06/61 ก.ยุทธศาสตร์

การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

28/06/61 ศูนย์ดำรงธรรม

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

27/6/2561 ศูนย์ดำรงธรรม

การประเมินตนเองของจังหวัดสมุทรสาครในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  ข้อคำถาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

22/06/61 ก.บุคคล

กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรค 1(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

20/06/61 ศูนย์ดำรงธรรม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]  [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [สิ่งที่ส่งมาด้วย3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย4]

20/06/61 ก.ยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดสมุทรสาคร [สิ่งที่ส่งมาด้วย3]  [สิ่งที่ส่งมาด้วย4]  [อ.เมืองฯ]  [อ.บ้านแพ้ว]  [อ.กระทุ่มแบน]

20/06/61 ก.ยุทธศาสตร์

เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร [อำเภอ]  [หน่วยงาน]

20/06/61 ก.ยุทธศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.) ครั้งที่ 2 /2561

19/06/61 ก.ยุทธศาสตร์

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรสาคร(อจร.สค.)ครั้งที่1/2561 [อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ] [อนุกรรมการ] [ผู้เข้าร่วมชี้แจง] 

15/06/61 ก.ยุทธศาสตร์

เชิญประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สค. ครั้งที่ 6

14/06/61 ปกครอง

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

14/06/61 ปกครอง

เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2561 เดือนมิถุนายน 2561

13/06/61

ก.อำนวยการ

ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 8  [Link] 

12/06/61

ก.อำนวยการ

การดำเนินการตามข้อสั่งการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

12/06/61

ก.ยุทธศาสตร์

โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 [หนังสือ ว8287]  [การจัดทำรายงานและเอกสารแนบ] 

08/06/61

ก.บุคคล

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561

08/06/61 ก.อำนวยการ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2561 เดือนพฤษภาคม 2561

06/06/61 ก.อำนวยการ

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)ว7951 [หนังสือ มท.0211.6_ว2610] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

01/06/61 ก.ยุทธศาสตร์

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.) ครั้งที่ 2 /2561                                          

01/06/61 ก.ยุทธศาสตร์

 

เดือนพฤษภาคม 2561 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ ส่วนราชการ ]  [ หน่วยดำเนินโครงการ 61 ] 

31/05/61 ก.ยุทธศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร 

30/05/61 ก.บุคคล

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร   [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]   [สิ่งที่ส่งมาด่้วย3]

28/05/61 ศูนย์ดำรงธรรม

การสำรวจและตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  แบบฟอร์ม

24/05/61 ก.อำนวยการ

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

22/05/61 ก.บุคคล

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 

21/05/2561 สนง.แรงงาน

การเผยแพร่ข่อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จังหวัดสมุทรสาคร [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

21/05/61 ศูนย์ดำรงธรรม

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐของกรมธนารักษ์ 

21/05/61 ศูนย์ดำรงธรรม

มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานจังหวัดสมุทรสาคร [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

17/05/61 ศูนย์ดำรงธรรม

ปรับปรุงแนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 [ว7137]  [แบบรายงานงบภาค] [แบบรายงานงบพัฒนาจังหวัด]

16/05/61 ก.ยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มการรายงานมาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสมุทรสาคร

16/05/61 ก.ยุทธศาสตร์

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

15/05/61 ก.บุคคล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดัชนีความโปร่งใส)    แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย

15/05/61 ก.อำนวยการ

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการของจังหวัดสมุทรสาคร

15/05/61 ก.อำนวยการ

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาระบบการตลาด กิจกรรมหลักธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11/05/61 ก.อำนวยการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร (ศอ.ปส.จ.สค.) ครั้งที่ 4/2561

10/05/61 ปกครอง

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

10/05/61 ศูนย์ดำรงธรรม

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2561

09/05/61 ปกครอง

เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2561 เดือนพฤษภาคม 2561

09/05/61 ก.อำนวยการ

แนวทางการดำเนินงานที่ดี (Best Practice) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

07/05/61 ก.ยุทธศาสตร์

รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2561 เดือนเมษายน 2561

03/05/61 ก.อำนวยการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  [ส่วนราชการ]   [ อำเภอ ]  [ แบบตอบรับ ]

02/05/61 ก.ยุทธศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินโครงการ "ไทยแลนด์พาส" (Thailand Pass)

01/05/61 ก.ยุทธศาสตร์

เดือนเมษายน 2561

สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร [แบบฟอร์ม Excel]

27/04/61 ก.ยุทธศาสตร์

การตรวจติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

26/04/61 ก.ยุทธศาสตร์

ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

24/04/61 ศูนย์ดำรงธรรม

ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

24/04/61  ก.ยุทธศาสตร์

รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

20/04/61 ก.บุคคล

เชิญประชุม VCS ว 6068 ลวท 20 เม.ย. 61

20/04/61 ก.ยุทธศาสตร์

ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561

20/04/61 ศูนย์ดำรงธรรม

การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework)

19/04/61 ก.ยุทธศาสตร์

เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนเมษายน  2561

17/04/61 ก.อำนวยการ

แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดสมุทรสาคร  ว5479   ว5480

17/04/61 ก.ยุทธศาสตร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดรหัสการพัฒนาสมุทรสาครเมืองแห่งความสุข (4 DNA)
เอกสารดาวน์โหลด [
ส่วนราชการ]  [ระดับอำเภอ]  [ภาคเอกชน]  [แบบตอบรับ]  [แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อ อำเภอ]

11/04/61 ก.ยุทธศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.) ครั้งที่ 1/2561

05/04/61 ก.ยุทธศาสตร์

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ  ตอนที่1  ตอนที่2  ตอนที่3  ตอนที่4  ตอนที่5  ตอนที่6

04/04/61 ก.อำนวยการ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2561 เดือนมีนาคม 2561

04/04/61 ก.อำนวยการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่งคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2561

04/04/61 ปกครอง

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชีของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

03/04/61 ก.บุคคล

รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร (ศอ.ปส.จ.สค.) ครั้งที่ 3/2561

02/04/61 ปกครอง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดสมุทรสาคร"

02/04/61 ก.ยุทธศาสตร์

เดือนมีนาคม 2561

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการในตำแหน่งหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร

28/03/61 เรือนจำสมุทรสาคร

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

27/03/61 ก.บุคคล

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2561

23/03/61 ก.ยุทธศาสตร์

แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ตาม ว42/2553 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบบฟอร์ม

22/03/61 ก.บุคคล

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวันเวลา และสถานที่ประเมิน ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

21/03/61 ก.บุคคล

คู่มือและแผนปฏิบัติการ การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2561 /  ระเบียบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. พ.ศ.2561

20/03/61 ก.อำนวยการ

การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 แบบฟอร์ม

19/03/61 ก.ยุทธศาสตร์

สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

16/03/61 ก.ยุทธศาสตร์

บัญชีนวัตกรรมไทย

14/03/61 ก.อำนวยการ

เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561

13/03/61 ก.อำนวยการ

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....      แบบฟอร์ม

12/03/61 ก.อำนวยการ

ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

12/03/61 ก.ยุทธศาสตร์
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย 07/03/61 ก.ยุทธศาสตร์
การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่งคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร 06/03/61 ปกครอง
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (หญิง) ของเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร  05/03/61 เรือนจำ
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร 02/03/61 ก.บุคคล

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขอเชิญแสนอราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซ์้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 28/02/61 ท่องเที่ยว
เปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร 22/02/61 ก.อำนวยการ
ชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ  แบบฟอร์ม 22/02/61 ก.ยุทธศาสตร์
การประชุมพิจารณาแผนงานโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 22/02/61 ก.ยุทธศาสตร์
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16/1/2561 เรื่องการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย  
21/02/61 ก.อำนวยการ
ประกาศแผนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาระบบการตลาด กิจกรรมหลักธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล 20/02/61 ก.อำนวยการ
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2561 20/02/61 วัฒนธรรม
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 1   สิ่งที่ส่งมาด้วย
19/02/61 ก.ยุทธศาสตร์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดรหัสการพัฒนาเมืองแห่งความสุข (4DNA) ทั้ง 3 อำเภอ  แบบตอบรับ   แบบฟอร์ม 16/02/61 ก.ยุทธศาสตร์
แจ้งผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปี 2560 16/02/61 ก.ยุทธศาสตร์
เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสมุทรสาคร 15/02/61 ก.ยุทธศาสตร์
ซักซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงแนวทางและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  แบบรายงาน 15/02/61 ก.ยุทธสาสตร์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร 15/02/61 สนง.ประมง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดรหัสการพัฒนาเมืองแห่งความสุข (4DNA) ภาคประชาสังคม    แบบตอบรับ 14/02/61 ก.ยุทธศาสตร์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดรหัสการพัฒนาเมืองแห่งความสุข (4DNA) ส่วนราชการ    แบบตอบรับ
14/02/61 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญชวนจังหวัดและชมรมในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 13/02/61 ก.ยุทธศาสตร์
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12/02/61 ก.ยุทธศาสตร์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 12/02/61

ศูนย์ดำรงธรรม

เชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่งคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร 08/02/61 ปกครอง
การจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิไตย ประจำปี 2516 08/02/61 ก.บุคคล
เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 08/02/61 ก.อำนวยการ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2561 

07/02/61 ก.อำนวยการ

การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2561  หลักเกณฑ์   สรุปบทเรียน

06/02/61 ก.บุุคคล

เดือนมกราคม 2561  

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

26/01/61  ก.ยุทธศาสตร์

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

25/01/61 ก.ยุทธศาสตร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561 กิจกรรมจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งพันท้ายนรสิงห์มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 19

24/01/61 ท่องเที่ยวและกีฬาฯ

ส่งแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562

18/01/61 ก.ยุทธศาสตร์

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

17/01/61 ก.อำนวยการ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2561

16/01/61 ก.ยุทธศาสตร์

การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ การให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน

15/01/61 ก.ยุทธศาสตร์

ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง

15/01/61 ก.อำนวยการ

เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาครฯ ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือนมกราคม 2561

10/01/61 ก.อำนวยการ

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560

10/01/61 ก.อำนวยการ

การรายงานเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2560

10/01/61  ศูนย์ดำรงธรรม

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

10/01/61 ศูนย์ดำรงธรรม

เชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร

10/01/61 ปกครอง

ราคากลาง(ณ วันที่ 5 มกราคม 2561) จ้างเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

09/01/61  ท่องเที่ยว

รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร

05/01/61 ก.อำนวยการ

 

เดือนธันวาคม 2560

 

ารรายงานแผนงาน/โครงการตามภารกิจของหน่วยงาน (งบ Function) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาภาคกลาง

28/12/60 ก.ยุทธศาสตร์ฯ

กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานต่าง ๆ เป็นข้อมูลข่าวสาร

27/12/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม

การดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ 2561 ของศูนย์ดำรงธรรม

27/12/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 7/2560

22/12/60 ก.ยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม คกก บริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้ง 3/2560

21/12/60 ก.ยุทธศาสตร์

ประกาศผู้เสนอราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

21/12/60 ก.อำนวยการ

การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่

21/12/60 ก.อำนวยการ

ชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

18/12/60 ก.ยุทธศาสตร์

แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนฯ(งบจังหวัด)

15/12/60 ก.ยุทธศาสตร์

แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนฯ(งบภาค)

15/12/60 ก.ยุทธศาสตร์

ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 12/2560 ประจำเดือนธันวาคม 2560

14/12/60 ก.อำนวยการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 11/2560

13/12/60 ปค.จังหวัด

แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

13/12/60 ก.ยุทธศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทในหน่วยงาน

12/12/60 ก.บุคคล

รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร

07/12/60 ก.อำนวยการ

ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและประกาศฯ

06/12/60 ก.ยุทธศาสตร์

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01/12/60 ก.ยุทธศาสตร์

 

เดือนพฤศจิกายน 2560

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

30/11/60 ก.บุคคล

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3620/2560  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

30/11/60 ก.อำนวยการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

30/11/60 ก.ยุทธศาสตร์

การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น

30/11/60 ก.ยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบจัดทำแผนปฏิบัติการ

28/11/60 ก.บุคคล

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

27/11/60 ก.บุคคล

ปฏิทินงานสำคัญ งานรัฐพิธี ประเพณีการท่องเที่ยว และวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

27/11/60 ก.อำนวยการ

บัญชีนวัตกรรมไทย

24/11/60 ก.อำนวยการ

ร่าง ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22/11/60 ก.ยุทธศาสตร์

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

22/11/60 ก.บุคคล

การตรวจสอบข้อมูลทำเนียบส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  <ข้อมูลสมุดโทรศัพท์>

17/11/60 ก.อำนวยการ

ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สิ่งที่ส่งมาด้วย

14/11/60 ก.ยุทธศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 10/2560

14/11/60 ปค.จังหวัด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจังหวัดสมุทรสา่คร

13/11/60 ก.บุคคล

การพัฒนางานบริการประชาชนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์ราชการสะดวก (Governmint Easy Contact Center:GECC)

10/11/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

10/11/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศผลการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

07/11/60 สนง.ปปช.

เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

06/11/60 ก.อำนวยการ

การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ

02/11/60 ก.ยุทธศาสตร์

สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศักยภาพของจังหวัด

02/11/60 ก.ยุทธศาสตร์

ขอความร่วมมือในการตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลทำเนียบส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

02/11/60 ก.อำนวยการ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 10/2560 

02/11/60 ก.อำนวยการ

 เดือนตุลาคม 2560 

ประกาศแผนโครงการจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

31/10/60 ก.ยุทธศาสตร์

แจ้งกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

25/10/60 ก.อำนวยการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

23/10/60 ก.บคคล

การตอบแบบสำรวจของส่วนราชการ : การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการภาครัฐ

20/10/60 ก.บุคคล

รายงานโครงการเกษตรอาหารกลางวัน แบบรายงาน1 แบบรายงาน2

19/10/60 ก.ยุทธศาสตร์

แจ้งแนวทางการเดินทางเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร

18/10/60 ก.อำนวยการ

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

18/10/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

17/10/60 ก.ยุทธศาสตร์

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดสมุทรสาคร

17/10/60 ก.บุคคล

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม <ส่งที่ส่งมาด้วย>

16/10/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม

เน้นย้ำการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบ้ติราชการของจังหวัดสมุทรสาคร

15/10/60 ก.อำนวยการ

แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดสมุทรสาคร <คู่มือระบบ รับ-ส่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์>

12/10/60 ก.อำนวยการ

สรุปการประชุมชี้แจงประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

12/10/60 ก.ยุทธศาสตร์

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี

12/10/60 ก.ยุทธศาสตร์

ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนตุลาคม 2560

11/10/60 ก.อำนวยการ

ขอเชิญร่วมพิธีรับมอบต้นดาวเรือง และดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

11/10/60 ก.อำนวยการ

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

11/10/60 ก.อำนวยการ

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

10/10/60 ก.บุคคล

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช

09/10/60 ก.อำนวยการ

การสรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 822/2560 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3.6 และข้อ 3.9

03/10/60 ก.อำนวยการ

แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพ

02/10/60 ก.อำนวยการ

การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดสมุทรสาคร

02/10/60 ก.อำนวยการ

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯให้แก่อำเภอ

02/10/60 ก.อำนวยการ

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561

02/10/60 ก.อำนวยการ

ขอเชิญร่วมพิธียกนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

02/10/60 ก.อำนวยการ

เดือนกันยายน 2560 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

29/09/60 ก.ยุทธศาสตร์

การติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 จังหวัดสมุทรสาคร  แบบฟอร์ม ตย.โครงการ

29/09/60 ก.ยุทธศาสตร์

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมการปกครอง

28/09/60 ปกครอง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

26/09/60 ปกครอง

การจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

26/09/60 ก.อำนวยการ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบงานสารสนเทศจังหวัดสมุทรสาคร

26/09/60 ก.อำนวยการ

การประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร

26/09/60 ก.อำนวยการ

การเวรคืนที่ดินเพื่อใช้ดำเนินโครงการต่างฯ ของรัฐ

25/09/60 ก.อำนวยการ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดกรมการปกครอง จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และกำหนดวัน เวลา สถานที่

22/09/60 ปกครอง

สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

22/09/60 ก.ยุทธศาสตร์

เชิญร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

22/09/60 ก.อำนวยการ

ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3

21/09/60 ก.ยุทธศาสตร์

กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสาคร

21/09/60 ตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

20/09/60 ก.ยุทธศาสตร์

สรุปมติที่ประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 9/2560

20/09/60 ก.ยุทธศาสตร์

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2560

19/09/60 ก.ยุทธศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการประเมินผลโครงการ ส่วนราชการ โรงเรียน

18/09/60 ก.ยุทธศาสตร์

การดำเนินการจัดทำบัตรแสดงตน และบัตรอนุญาตนำยานพาหนะผ่านเข้าในบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  < สิ่งที่ส่งมาด้วย >

18/09/60 ก.อำนวยการ

เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 9/2560 ประจำเดือนกันยายน 2560

18/09/60 ก.อำนวยการ

การจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ วัดเจษฎาราม

15/09/60 ก.อำนวยการ

การประชุมคณะอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปราบการทุจริต

15/09/60 ก.บุคคล

การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

15/09/60 ก.ยุทธศาสตร์

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

14/09/60 ก.ยุทธศาสตร์
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2561 13/09/60 ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีการใช้งานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 13/09/60 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  13/09/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.สค.) 12/09/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 12/09/60 ก.ยุทธศาสตร์
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2560 12/09/60 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 4/2560 11/09/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9/2560 11/09/60 ก.ยุทธศาสตร์
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมการปกครอง จังหวัดสมุทรสาคร 08/09/60 ปกครองจังหวัด
สรุปข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังจากการตรวจสอบโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พ.ศ.2560 08/09/60 ตรวจสอบภายใน
โครงการจัดสร้างพระกริ่ง - เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60 07/09/60 ก.อำนวยการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาฯ ครั้งที่ 4/2560 06/09/60 ก.ยุทธศาสตร์
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดกรมการปกครอง จังหวัดสมุทรสาคร 06/09/60 ปกครอง
การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2561 05/09/60 ตรวจสอบภายใน
เชิญร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 05/09/60 ก.อำนวยการ
สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ 04/09/60 ก.ยุทธศาสตร์
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการฯ Padme 04/09/60 ตรวจสอบภายใน

 

 

เดือนสิงหาคม 2560

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดสมุทรสาคร

29/08/60 ก.ยุทธศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดกรมการปกครอง จังหวัดสมุทรสาคร

29/08/60 ปกครอง

เชิญประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสมุทรสาคร

29/08/60 ก.อำนวยการ

งานแถลงข่าว "สมุทรสาคร Expo 2017 ครั้งที่ 8"

29/08/60 ก.อำนวยการ

โครงการก่อสร้างและใช้พื้นที่ดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณูปโภค

28/08/60 หน่วยตรวจสอบ

สรุปผลการประชุมหน่วยงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

28/08/60 ก.ยุทธศาสตร์

ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงฯ

25/08/60 ก.ยุทธศาสตร์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน 9 แนวทางให้รัฐบาลและประชาชนยึดเป็นหลักปฏิบัติ

24/08/60 ก.อำนวยการ

รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

24/08/60 ก.ยุทธศาสตร์

เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560

22/08/60 ก.อำนวยการ

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคาร 12 ยูนิต จำนวน 1 หลัง

21/08/60 สนง.คลังจังหวัด

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

21/08/60 ก.อำนวยการ

ขอเชิญร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์

21/08/60 ก.อำนวยการ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

18/08/60 ก.อำนวยการ

ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม2560

18/08/60 ก.ยุทธศาสตร์

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คำสั่ง คสช. ที่ 32/2560 และข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560

18/08/60 ก.ยุทธศาสตร์

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคาร 12 ยูนิต จำนวน 1 หลัง

17/08/60 สนง.คลังจังหวัด 

สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

17/08/60 ก.ยุทธศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมการปกครอง จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

16/08/60 ปกครอง

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

16/08/60 ก.ยุทธศาสตร์

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

15/08/60 ก.อำนวยการ

ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ครั้งที่ 8/2560

10/08/60 ก.ยุทธศาสตร์

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ

09/08/60 ก.ยุทธศาสตร์

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

09/08/60 ก.อำนวยการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดสมุทรสาคร

08/08/60 ก.ยุทธศาสตร์

แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานดำเนินการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540<ส่งที่ส่งมาด้วย>

08/08/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กรณีการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์<สิ่งที่ส่่งมาด้วย>

07/08/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม

การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 2 >>ไฟล์แนบ<<

03/08/60 ก.ยุทธศาสตร์

รายงานผลการกำกับเเละติดตามของคณะรองนายกรัฐมนตรี

03/08/60 ก.ยุทธศาสตร์

รายงานการประชุมคณุอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2560

02/08/60 ก.บุคคล

รายงานผลการตรวจสอบโครงการบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบ แนะนำสังเกตการณ์ การดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ.2560

01/08/60 หน่วยตรวจสอบ

การเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษา และพนักงานส่วนท้องถิ่น

01/08/60 ก.บุคคล

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปปาฐกถาพิเศษ  

01/08/60 ก.ยุทธศาสตร์

การฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศระดับพื้นที่

01/08/60 .ยุทธศาสตร์

การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

01/08/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม

เดือนกรกฎาคม 2560

ขอให้ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแผนแม่บทระยะ 5 ปี โครงการ อพ.สธ.

31/07/60 ก.ยุทธศาสตร์

ประกาศจังหวัดสมุทรสาครรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมการปกครอง จังหวัดสมุทรสาคร

27/07/60 ปกครองจังหวัด

เชิญประชุม อ.ก.พ. จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2560

27/07/60 ก.บุคคล

รับรองรายงานการประชุมคกก ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2560

27/07/60 ก.ยุทธศาสตร์

รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่าย งปม รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

27/07/60 ก.ยุทธศาสตร์

ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

26/07/60 ก.ยุทธศาสตร์

การตรวจราชการประจำเดือนสิงหาคม 2560

26/07/60 ก.ยุทธศาสตร์

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560

25/07/60 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย 25/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
การดำเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค(เพิ่มเติมสิ่งที่มาด้วย 25/07/60 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (อัพเดท) 25/07/60 ก.อำนวยการ
การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ๋ 25/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
การเชื่อมโยงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 24/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) จังหวัดสมุทรสาคร 24/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
แจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสมุทรสาคร 24/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 22/07/60 ก.อำนวยการ
การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานระบบกล้องCCTV 19/07/60 ก.อำนวยการ
ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการฯ 17/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2560 17/07/60 ก.อำนวยการ
การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร : ผลการประกวดคำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร 14/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
แนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ (Area Based) 14/07/60 ก.ยุทธศาสตร์

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ

14/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
การเผยแพร่เอกสาร "มหาดไทยสามัญประจำบ้าน" 13/07/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม
การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โรคพิษสุนัขบ้า 11/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
การเดินทางไปกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 5 (จังหวัดสมุทรสาคร) 11/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
รายงานการประชุมคกก.ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.สค.) 11/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
การสำรวจข้อมูลทางราชการของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพื่อจัดเรียงลำดับอาวุโสให้เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 07/07/60 ก.บุคคล
การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ 06/07/60 .บุคคล
รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 06/07/60 รวจสอบ
ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" 06/07/60 ก.อำนวยการ
การบริหารโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 06/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 05/07/60 ก.บุคคล
เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ 03/07/60 ก.อำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560 03/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 03/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
สรุปผลการประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 2 03/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 2 แบบ ก  แบบ ข 03/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
การดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของจังหวัดสมุทรสาคร 03/07/60 ก.บุคคล
สรุปการผลประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี และพิจารณาข้อเสนอโครงการ 03/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 03/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 30/06/60 ก.ยุทธศาสตร์

 

 

เดือนมิถุนายน 2560 

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 30/06/60 ก.ยุทธศาสตร์
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 26/06/60 ก.ยุทธศาสตร์
เชิญประชุมคกก.ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.สค.) 23/06/60 ก.ยุทธศาสตร์
รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 23/06/60 ก.ยุทธศาสตร์
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 23/06/60 ก.ยุทธศาสตร์
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 22/06/60 ก.ยุทธศาสตร์
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 22/06/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ และขอความร่วมมือในการจัดโครงการ''3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทยวิ่ง - ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค'' 21/06/60 ก.อำนวยการ
การจัดการแข่งขัน''วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี''ประจำปี 2560 21/06/60 ก.อำนวยการ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2560 16/06/60 ก.อำนวยการ
การแต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดสมุทรสาคร 15/06/60 ก.บุคคล
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และภารกิจที่เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ 15/06/60 ก.อำนวยการ
เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 15/06/60 ก.อำนวยการ
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนประจำปี พ.ศ.2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 15/06/60 ก.ยุทธศาสตร์
การพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทการทำงานทรัพยากรป่าไม้และการบุกรุกที่ดิน 15/06/60 ก.ยุทธศาสตร์
แนวทางการปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรสาคร 14/06/60 ก.อำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในจังหวัด  แบบฟอร์ม 13/06/60 ก.ยุทธศาสตร์
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  12/06/60 ก.อำนวยการ
การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ 12/06/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ และร่างแผนปฏิบัติการการดำเนินการเกี่ยวกับพิธีถวาดอกไม้จันทน์ 08/06/60 ก.อำนวยการ
เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ 08/06/60 ก.อำนวยการ
การตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2560 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 08/06/60 ก.ยุทธศาสตร์
ข้อหารือการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 08/06/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560" 07/06/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมิถุนายน2560 06/06/60 ก.อำนวยการ
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันออก สิ่งที่ส่งมาด้วย 06/06/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2560 05/06/60 ก.ยุทธศาสตร์
สรุปผลการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 01/06/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ครั้งที่ 6/2560 01/06/60 ก.ยุทธศาสตร์
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)รอบปีงบประมาณพ.ศ.2562  แผนพัฒนาจังหวัด4ปี 01/06/60 ก.ยุทธศาสตร์
เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ แบบฟอร์มข้อมูล
01/06/60 ก.ยุทธศาสตร์

 

เดือนพฤษภาคม 2560

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรสาคร 31/05/60 ก.ยุทธศาสตร์
สรุปผลการประชุมVCSเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการติดตามตรวจสอบ สังเกตุการณ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 29/05/60 ก.บุคคล
การดำเนินงานขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต 29/05/60 ก.ยุทธศาสตร์
การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 26/05/60 ก.ยุทธศาสตร์
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ส่งที่ส่งมาด้วย 26/05/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม
รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 25/05/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประดับธงชาติ 24/05/60 ก.อำนวยการ
การป้องกันและเฝ้าระวังภัยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์ 19/05/60 ก.ยุทธศาสตร์
การบันทึกตามข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 19/05/60 ก.ยุทธศาสตร์
เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
19/05/60 ก.อำนวยการ
แนวทางการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในช่วงขาดแคลน 19/05/60 ก.ยุทธศาสตร์
แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกดอกดาวเรืองในสถานที่ราชการ 19/05/60 ก.อำนวยการ
ขอความร่วมมือตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัย และพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ(บ้านหลวง)และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ(เช่าซื้อ) 19/05/60 ก.อำนวยการ
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 18/05/60 ก.ยุทธศาสตร์
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 18/05/60 ก.ยุทธศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร 16/05/60 ก.ยุทธศาสตร์
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย 15/05/60 ก.ยุทธศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสมุทรสาคร 11/05/60 ก.ยุทธศาสตร์
การบูรณาการความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบสังเกตการณ์ งปม.2560 และงปม.2560 เพิ่มเติม 10/05/60 ก.ยุทธศาสตร์
ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา 09/05/60 ก.อำนวยการ
การสนับสนุนจัดพิมพ์ "หนังสือพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู" 09/05/60 ก.อำนวยการ
เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 09/05/60 ก.อำนวยการ
เชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรสาคร 08/05/60 ก.ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ว 1241 08/05/60 ก.ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ว 1240 แบบรายงาน 08/05/60

ก.ยุทธศาสตร์

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางติดตามตรวจสอบและสังเกตการณ์ งปม.เพิ่มเติม.2560 05/05/60

ก.บุคคล

การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 05/05/60

ก.ศูนย์ดำรงธรรม

การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แบบสอบถาม เกณฑ์การประเมิน 04/05/60

ก.ศูนย์ดำรงธรรม

ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 04/05/60

ก.ยุทธศาสตร์

ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 04/05/60

ก.ยุทธศาสตร์

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ 04/05/60

ก.บุคคล

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 03/05/60

ก.อำนวยการ

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารทรงไทยอเนกประสงค์ ตอนที่ 2 02/05/60

สนง.ท่องเที่ยว

การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม 02/05/60 ก.อำนวยการ
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 02/05/60 ก.อำนวยการ
การโอนทรัพย์สินของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2559 สิ่งที่ส่งมาด้วย 01/05/60 ก.ยทธศาสตร์

 

เดือนเมษายน 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.สค. ครั้งที่ 1/2560 27/04/60 ก.ยุทธศาสตร์
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสาคร 27/04/60 หน่วยตรวจสอบ
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27/04/60 ก.ยุทธศาสตร์
การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมการดำเนินตามแผนงาน/โครงการ 27/04/60 ก.ยุทธศาสตร์
สรุปมติการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 4/2560 27/04/60 ก.ยุทธศาสตร์
รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 4/2560 27/04/60 ก.ยุทธศาสตร์
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 26/04/60 ก.บุคคล
การดำเนินการตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 แบบรายงาน 25/04/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ ครั้งที่ 3/2560 25/04/60 ก.อำนวยการ
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง 24/04/60 ก.อำนวยการ
วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 19/04/60 ก.อำนวยการ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการนัดหมายวาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 19/04/60 ก.อำนวยการ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ว1023  สิ่งที่ส่งมาด้วย 19/04/60 ก.บุคคล
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ว1025  สิ่งที่ส่งมาด้วย 19/04/60 ก.บุคคล
เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือนเมษายน 2560 18/04/60 ก.อำนวยการ
กำหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 18/04/60 ก.อำนวยการ
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 แบบฟอร์ม 18/04/60 ก.ยุทธศาสตร์
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด แบบฟอร์ม 18/04/60 ก.บุคคล
โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบบฟอร์ม 18/04/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร 12/04/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ 11/04/60 ก.อำนวยการ
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" เดือนเมษายน 2560 10/04/60 ก.อำนวยการ
สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง 10/04/60 หน่วยตรวจสอบ
การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 07/04/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 07/04/60 ส.ศึกษาธิการ
ขอเชิญร่วมพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  05/04/60 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 2560 ครั้งที่ 4/2560 05/04/60 ก.ยุทธศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมคำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร 04/04/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดคำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 แบบเสนอผลงาน 03/04/60 ก.ยุทธศาสตร์
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร 03/04/60 ก.ยุทธศาสตร์
สรุปผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 2560 03/04/60 ก.ยุทธศาสตร์

 

เดือนมีนาคม 2560

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดสมุทรสาคร 31/03/60 ก.บุคคล
ร่างแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) จังหวัดสมุทรสาคร 31/03/60 ก.บุคคล
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 31/03/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม
การบริหารโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ.2560 31/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
เน้นย้ำข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 30/03/60 ก.อำนวยการ
การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดสมุทรสาคร  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-6 28/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 27/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
การบริหารโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ.2560 27/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" 24/03/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม
แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  24/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 24/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
การนำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อคณะรัฐมนตรี 23/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
แนวทางการปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรสาคร 22/03/60 ก.อำนวยการ
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนราชการและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 22/03/60 ก.อำนวยการ
รายงานการประชุมคกก.ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร 22/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2560 22/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ 22/03/60 ก.บุคคล
ขอให้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดผ่านเสาไฟฟ้า กฟภ. 21/03/60 ก.อำนวยการ
โครงการสุขภาพดี ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ 21/03/60 ก.บุคคล
ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย 21/03/60 ก.อำนวยการ
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบฟอร์ม 21/03/60 ก.อำนวยการ
การจัดทำแผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี และแผนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 20/03/60 ก.บุคคล
การเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นMuseum Thailand สิ่งที่ส่งมาด้วย1  สิ่งที่ส่งมาด้วย2 20/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ   กรอบการประเมิน 17/03/60 ก.บุคคล
รายงานการประชุมคกก.ตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 17/03/60 ก.อำนวยการ
การน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสมาบรรจุเป็นองค์ความรู้  สิ่งที่ส่งมาด้วย 16/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญร่วมพิธีสำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร 16/03/60 ก.อำนวยการ
การวางพานพุ่มหรือพวงมาลาถวายราชสักการะในงานรัฐพิธี และการจัดลำดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 16/03/60 ก.อำนวยการ
เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560 16/03/60 ก.อำนวยการ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอนุมัติให้คกก.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจบภารกิจ 16/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ 15/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ 13/03/60 ก.อำนวยการ
การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการ 13/03/60 ก.บุคคล
ขอเชิญชวนเสนอผลงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 13/03/60 ก.บุคคล
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมคำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร 13/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
แนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัด 09/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  แบบฟอร์ม 09/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 08/03/60 ก.อำนวยการ
การปรับปรุงโครงสร้างสำนักงบประมาณใหม่ ตามกฎการแบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณ 08/03/60 ก.อำนวยการ
การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนตรวจดูได้ 08/03/60 ก.อำนวยการ
การนำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 08/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
การประชุมคณะกกรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวักภาคกลางตอนล่าง 2 07/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
มาตรการ แนวทางในการรับ-ส่งหนังสือราชการ งานสารบรรณกลางจังหวัดสมุทรสาคร 06/03/60 ก.อำนวยการ

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

การตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรฐานการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 28/02/60 หน่วยตรวจสอบ
ขอเชิญประชุมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2560 28/02/60 ก.ยุทธศาสตร์
การดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 27/02/60 ก.ยุทธศาสตร์
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 27/02/60 ก.ยุทธศาสตร์
แนวทางการพิมพ์หนังสือราชการและการเสนอหนังสือราชการต่อผู้บังคับบัญชา  แบบฟอร์มตัวอย่าง 27/02/60 ก.บุคคล
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2560 27/02/60 ก.ยุทธศาสตร์
การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ 23/02/60 ก.ยุทธศาสตร์
รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560 23/02/60 ก.ยุทธศาสตร์
ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย  22/02/60 ก.บุคคล
การประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 22/02/60 ก.อำนวยการ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1  แบบฟอร์ม 20/02/60 ก.ยุทธศาสตร์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ และเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา

20/02/60 ก.อำนวยการ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.) ครั้งที่ 1/2560 แบบตอบรับ    แบบแก้ไขรายงาน   รายงานการประชุม

17/02/60 ก.ยุทธศาสตร์

การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  แบบฟอร์มบันทึกมอบหมายงาน

16/02/60 ก.บุคคล

แนวทางการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในพื้นที่เขตตรวจราชการ 5,6,7 และ 8

15/02/60 ก.ยุทธศาสตร์

การจัดทำโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561   สรุปข้อสังเกตจากการประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

10/02/60 ก.ยุทธศาสตร์

กำชับให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

09/02/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2560

09/02/60 ก.ยุทธศาสตร์

เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด 2/2560

08/02/60 ก.อำนวยการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด 1/2560

08/02/60 ก.อำนวยการ

การจัดทำโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ  -เอกสารประกอบการประชุม www.pad.moi.go.th  -เอกสารที่เกี่ยวข้อง www.bb.go.th

07/02/60 ก.ยุทธศาสตร์
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย  07/02/60 ก.บุคคล
การประชุมชี้แนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 06/02/60 ก.ยุทธศาสตร์
มติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2560 03/02/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560 01/02/60 ก.ยทุธศาสตร์
ขอให้ดำเนินการตรวจสอบการใช้งานการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 01/02/60 ก.อำนวยการ
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 01/02/60 ก.อำนวยการ

 

 

เดือนมกราคม 2560

การจัดตั้งหน่วยตรวจรักษาเคลื่อนที่ 26/01/60 ก.อำนวยการ
แนวทางปฏิบัติกรณีแรงงานต่างด้าวขอไปทัศนศึกษา 26/01/60 ก.อำนวยการ
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1    สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  26/01/60 ก.ยุทธศาสตร์
การแสดงเจตจำนงของจังหวัดสมุทรสาครในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 20/01/60 ก.บุคคล
เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2560 20/01/60 ก.อำนวยการ
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 100 วัน 19/01/60 ก.อำนวยการ
ติดตามรายงานการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สิ่งที่ส่งมาด้วย 19/01/60 ก.ยุทธศาสตร์
เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 18/01/60 ก.อำนวยการ
ขอเชิญพบปะหารือ (สภากาแฟ) 17/01/60 ก.อำนวยการ
ขอเชิญร่วมพิธีวันยุทธหัตถี 16/01/60 ก.อำนวยการ
ขอเชิญร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 12/01/60 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.) ครั้งที่ 1/2560  รายงานการประชุม5/2559 12/01/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 12/01/60 ก.ยุทธศาสตร์
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 11/01/60 ก.ยุทธศาสตร์
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง 11/01/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) 09/01/60 ก.อำนวยการ
การเตรียมการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  แบบฟอร์ม 06/01/60 ก.ยุทธศาสตร์
การติดตามการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 05/01/60 ก.ยุทธศาสตร์

 

เดือนธันวาคม 2559

การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    พระบรมฉายาลักษณ์ 28/12/59 ก.อำนวยการ
ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28/12/59 ก.อำนวยการ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจําปี 2560 28/12/59 ก.อำนวยการ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 27/12/59 ก.อำนวยการ

การจัดทำโครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    แบบฟอร์มการจัดทำแผน

21/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 20/12/59 ก.อำนวยการ
การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด คู่มือPadme  19/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนธันวาคม 2559 19/12/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุม คกก.บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.) ครั้งที่ 4/2559 รายงานประชุม  แบบแก้ไขรายงาน
19/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประชุมครั้งที่ 2/2559 19/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ของจังหวัด  16/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2559  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 16/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.)ครั้งที่ 4/2559  16/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
เชิญชวนร่วมสั่งจองหนังสือ "การทรงงานของพ่อในความทรงจำ" โดยปราโมทย์ ไม้กลัด  15/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
มติที่ประชุม คกก.ร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.) ครั้งที่ 5/2559 13/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
อกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28 พย 59  วันที่ 29 พย 59 09/12/59 ก.บุคคล
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 08/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด 02/12/59 ก.ยุทธศาสตร์
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 01/12/59 ก.ยุทธศาสตร์

เดือนพฤศจิกายน 2559

เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 30/11/59 ก.อำนวยการ
สรุปมติการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบบฟอร์มรายงาน  คู่มือPadme 30/11/59 ก.ยุทธศาสตร์
แบบฟอร์มการจัดทำแผนแม่บท ระยะ 20 ปี และการรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน  25/11/59 ก.ยุทธศาสตร์
สรุปผลการประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจกระทรวงมหาดไทย 24/11/59 ก.ยุทธศาสตร์
เชิญร่วมบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) 23/11/59 ก.อำนวยการ
การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เบื้องต้น   แบบฟอร์มข้อเสนองบประมาณ   คำอธิบาย 21/11/59 ก.ยุทธศาสตร์
สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1/2560 21/11/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการติดตามประเมินผลการบูรณาการงบประมาณระดับจังหวัด(มิติพื้นที่) 18/11/59 ก.ยุทธศาสตร์
เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 11/2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 18/11/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญร่วมพิธี "รวมพลังแห่งความภักดี" 18/11/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.) 14/11/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอความร่วมมือในการตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลทำเนียบส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 14/11/59 ก.อำนวยการ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดสมุทรสาคร ในรอบ 1 ปี      แบบรายงานกรอบเนื้อหาสาระ 11/11/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมการชี้แจงแนวทางตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 11/11/59 ก.ยุทธศาสตร์
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 09/11/59 ก.อำนวยการ
การปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรี 08/11/59 ก.อำนวยการ
การพิจารณาจัดทำคุณลักษณะของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดสมุทรสาคร 07/11/59 ก.อำนวยการ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 07/11/59 ก.ยุทธศาสตร์

การเผยแพร่พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559

07/11/59 ก.ยุทธศาสตร์
แนวทาง เรื่อง การแต่งกายไว้ทุกข์ 04/11/59 ก.อำนวยการ
การให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  แบบรายงาน 04/11/59 ก.ยุทธศาสตร์
การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาพัฒนาการเมือง 03/11/59 ก.ยุทธศาสตร์
การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องจักร ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติต่างๆ ของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 03/11/59 ก.ยุทธศาสตร์
แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ สค 0017.2/ว351 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  เอกสารแนบ 1   เอกสารแนบ 2 01/11/59 ก.ยุทธศาสตร์

 

 

เดือนตุลาคม 2559

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างเหมา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา ในตำแหน่งผู้ช่วยกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 28/10/59 ก.บุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก การจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา ในตำแหน่งผู้ช่วยกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 26/10/59 ก.บุคคล
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ (เพิ่มเติม) 25/10/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15) 21/10/59 ก.อำนวยการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก การจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา ในตำแหน่งผู้ช่วยกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 21/10/59 ก.บุคคล
ขอให้กำชับตรวจสอบการลงนามถวายอาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สมพระเกียรติ 21/10/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด วันที่ 25 ตุลาคม 2559 21/10/59 ก.ยุทธศาสตร์
แนวทางตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 19/10/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 10/2559 ประจำเดือนตุลาคม 18/10/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญร่วมพิธี "ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" 18/10/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.) ครั้งที่ 3/2559   สิ่งที่มาด้วย  18/10/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน) 17/10/59 ก.อำนวยการ
การประชุมคณอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามกลุ่มภารกิจ หนังสือถึง คณะอนุฯ กบจ.  หน่วยงานเสนอโครงการ    17/10/59 ก.อำนวยการ
การแต่งกายร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 17/10/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 16/10/59 ก.อำนวยการ
แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ 15/10/59 ก.อำนวยการ
เชิญร่วมลงนามถวายอาลัย 14/10/59 ก.อำนวยการ
การจัดเตรียมสถานที่ลงนามถวายอาลัย 14/10/59 ก.อำนวยการ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 13 ตุลาคม 2559 14/10/59 ก.อำนวยการ
เลื่อนการประชุมเพื่อรับทราบข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 13/10/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอความร่วมมือดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้านการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 2550 สิงที่ส่งมาด้วย 13/10/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 13/10/59 ก.อำนวยการ
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 13/10/59 ก.บุคคล
การสำรวจคำสั่ง 13/10/59 ก.อำนวยการ
สรุปผลการประชุมติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 06/10/59 ก.ยุทธศาสตร์
เลื่อนการประชุมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรสาคร 05/10/59 ก.ยุทธศาสตร์

 

เดือนกันยายน 2559

 

 

ข้อสังเกตของ คกธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 29/09/59 ก.ยุทธศาสตร์
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 28/08/59 ก.ยุทธศาสตร์
สัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอในสะอาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" 28/08/59 ก.บุคคล
บันทึกมอบหมายงานในหน้าที่ของ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 21/09/59 ก.บุคคล
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2559 15/09/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญพบปะหารือสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน 2559 15/09/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.) วันที่ 15 กันยายน 2559 09/09/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 13 กันยายน 2559 09/09/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัตยาบัน และงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559 วันที่ 11 กันยายน 2559 06/09/59 ก.บุคคล
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีสอบราคา 01/09/59 ก.อำนวยการ

 

 

เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม 2559

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดสมุทรสาคร 26/08/59 ก.ยุทธศาสตร์
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26/08/59 ก.ยุทธศาสตร์
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดสมุทรสาคร 24/08/59 ก.ยุทธศาสตร์
แต่งตั้ง"คณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต"จังหวัดสมุทรสาคร 24/08/59 ก.บุคคล
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 18/08/59 ก.ยุทธศาสตร์
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 2 15/08/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ 15/08/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนสิงหาคม 2559 15/08/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญพบปะหารือสภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 15/08/59 ก.อำนวยการ
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 05/08/59 ก.อำนวยการ
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.)  04/08/59  ก.ยุทธศาสตร์
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัด การให้บริการกระทรวง หน่วยงาน และแผนบูรณาการงบประมาณ 27/07/59 ก.ยุทธศาสตร์
เลื่อนการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 27/07/59 ก.ยุทธศาสตร์
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 22/07/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 21/07/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญพบปะหารือสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 21/07/59 ก.อำนวยการ
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 21/07/59 ก.ยุทธศาสตร์
การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดสมุทรสาคร 15/07/59 ก.ยุทธศาสตร์
การประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) คณะกรรมการกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 15/07/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ เดือนกรกฎาคม 2559 14/07/59 ก.ยุทธศาสตร์
การตรวจราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2559 08/07/59 ก.ยุทธศาสตร์

 

เดือนมิถุนายน

 

เรื่อง วันที่ประกาศ หน่วยงาน
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 30/06/59 ก.ยุทธศาสตร์
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวชราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2559 30/06/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 30/06/59 ก.อำนวยการ
พิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 28/06/59 ก.อำนวยการ
แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 28/06/59 ก.ยุทธศาสตร์
พิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 27/06/59 ก.อำนวยการ
การรับส่งงานหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด 27/06/59 ก.บุคคล
เลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาครประจำเดือนมิถุนายน 2559 25/06/59 ก.อำนวยการ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี 24/06/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูล 24/06/59 ก.ยุทธศาสตร์
มอบหมายภารกิจการเตรียมความพร้อมการต้อนรับการมาเยือนของนางออง ซาน ซู จี 20/06/59 ก.อำนวยการ
เลื่อนการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตามกลุ่มภารกิจด้านสังคมและความมั่นคง 20/06/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญพบปะหารือสภากาแฟ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 17/06/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนมิถุนายน 2559 17/06/59 ก.อำนวยการ
แนว ทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมาตรการในการลดการแพร่กระจาย เนื้อหาอันไม่เหมาะสมบนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ ที่ สค 0017.2/ว1717 ---> สิ่งที่ส่งมาด้วย 17/06/59 ก.ยุทธศาสตร์
โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ 16/06/59 ก.ยุทธศาสตร์
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญฆาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.) ครั้งที่ 3/2559 16/06/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย 16/06/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญรับฟังรายการ"มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนมิถุนายน 2559 15/06/59 ก.ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรสาคร 09/06/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 4/2559 09/06/59 ก.ยุทธศาสตร์
ตรา สัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 07/06/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญร่วมพิธีจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 06/06/59 ก.อำนวยการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2559 02/06/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 02/06/59 ก.ยุทธศาสตร์

เดือนพฤษภาคม

เรื่อง วันที่ประกาศ หน่วยงาน
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดสมุทรสาคร 31/05/59 ก.ยุทธศาสตร์
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตามกลุ่มภารกิจ 31/05/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 30/05/59 ก.อำนวยการ
ชื่อ พระราชพิธี ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกำหนดระยะเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  30/05/59 ก.อำนวยการ
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 30/05/59 ก.อำนวยการ
สรุปประเด็นการชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล 19/05/59 ก.ข้อมูล
ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 17/05/59 ก.ยุทธศาสตร์
ข้อ สั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่19 เมษายน 2559 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 17/05/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 16/05/59 ก.อำนวยการ
เลื่อนการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 13/05/59 ก.ยุทธศาสตร์
การ ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่อยน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น 12/05/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ. สค.) 12/05/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญร่วมงานแถลงผลงานของจังหวัดสมุทรสาคร ในรอบ 6 เดือน วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 10/05/59 ก.ข้อมูล
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและจัดทำโครงการที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 10/05/59 ก.ยุทธศาสตร์
การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนพฤษภาคม 2559  04/05/59 ก.อำนวยการ
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 6/2559 04/05/59 ก.ข้อมูล
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน "ตลาดมาดาม จังหวัดสมุทรสาคร" วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559  03/05/59 ก.อำนวยการ

เดือนเมษายน

เรื่อง วันที่ประกาศ หน่วยงาน
ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระมงคลพิพัฒน์   29/04/59 ก.อำนวยการ
แจ้ง หน่วยงานใรสังกัดให้แจ้งเจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2559  29/04/59 ก.ข้อมูล
คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 26/04/59 ก.บุคคล
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 26/04/59 ก.ยุทธศาสตร์
การ เสนอโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 25/04/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญร่วมพิธีวันฉัตรมงคล 25/04/59 ก.อำนวยการ
คู่มือมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ      >>ดาวน์โหลดแบบรายงาน<< 21/04/59 ก.บุคคล
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 20/04/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญพบปะหารือ (สภากาแฟ) วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 20/04/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช 19/04/59 ก.อำนวยการ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 19/04/59 ก.ยุทธศาสตร์
การดูแลความสงบเรียบร้อยวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 2559 12/04/59 ก.อำนวยการ
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร(กรอ.สค.)ครั้งที่2/2559 08/04/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญร่วมงานพิธีรดน้ำและขอรับพรผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 08/04/59 ก.อำนวยการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558 08/04/59 ก.ข้อมูล
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2559 05/04/59 ก.อำนวยการ

เดือนมีนาคม

เรื่อง วันที่ประกาศ หน่วยงาน
แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดสมุทรสาครประจำปี พ.ศ.2557-2560 31/03/59 ก.บุคคล
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 25/03/59 ก.บุคคล
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 25/03/59 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญร่วมโครงการ"สมุทรสาครเมืองน่าอยู่ ศูนย์ราชการน่ามอง" 25/03/59 ก.อำนวยการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ 22/03/59 ก.บุคคล
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 22/03/59 ก.ข้อมูล
เชิญร่วมพิธีสำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร 21/03/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญปะพบปะหารือ (สภากาแฟ) ประจำเดือนมีนาคม 2559 18/03/59 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ ประจำเดือนมีนาคม 2559 18/03/59 ก.อำนวยการ
ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อสั่งการ/หนังสือเวียนจังหวัดสมุทรสาคร ในเว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร 14/03/59 ก.อำนวยการ
การรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการต่าง ๆ ของส่วนราชการ  "แบบฟอร์ม" 11/03/59 ก.ข้อมูลฯ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดสมุทรสาคร ในรอบ 6 เดือน 11/03/59 ก.ข้อมูลฯ
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน"สมุทรสาคร Expo 2016 ครั้งที่ 7" 09/03/59 ก.อำนวยการ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 08/03/59 ก.บุคคล
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  08/03/59 ก.ยุทธศาสตร์
 กำชับการจัดส่งประเด็นและเอกสารสำหรับการประชุมคณะกรมการจังหวัด ฯ  08/03/59  ก.งานอำนวยการ
 การสรรหาประธานกรรมการบริหารประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  01/03/59  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร                                                            01/03/59  ก.ยุทธศาสตร์

เดือนกุมภาพันธ์

เรื่อง วันที่ประกาศ หน่วยงาน
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2559 05/04/59 ก.อำนวยการ
มติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.) ครั้งที่ 1/2559  29/02/59  ก.ยุทธศาสตร์
สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2559 (วันศูกร์ที่ 29 มกราคม 2559)  29/02/59  ก.ยุทธศาสตร์
การตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2559  29/02/59  ก.ยุทธศาสตร์
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จังหวัดสมุทรสาคร  29/02/59  ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญร่วมพิธีงานแถลงข่าว "สมุทรสาคร EXPO 2016 ครั้งที่ 7"  26/02/59  ก.อำนวยการ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ สค 0017.3/ว 585  25/02/59  ก.อำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   25/02/59  ก.ข้อมูล
การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร  23/02/59  ก.ข้อมูล

การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ สค 0017.2/ว532  

.....สิ่งที่ส่งมาด้วย1-3

 19/02/59  ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2559 ที่ สค 0017.2/ว530  19/02/59  ก.ยุทธศาสตร์
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559  19/02/59  ก.อำนวยการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค 0017.2/ว 479  15/02/59  ก.ยุทธศาสตร์
เร่งรัดการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง "แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557 -2561)  09/02/59  ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559  08/02/59  ก.บุคคล
ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด (อจร.จังหวัด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  04/02/59  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  03/02/59  ก.ยุทธศาสตร์
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด  02/02/59  ก.บุคคล

โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อ พัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง

กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยสัมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559

 01/02/59  ก.บุคคล
แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและการระงับเหตุความรุนแรง ที่ สค 0017.3/ว 306  01/02/59  ก.อำนวยการ

 

web page hit counter