Text size

หนังสือเวียน/ประกาศ - หน้า 1

 • การจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน "สมุทรสาครอุตสาหกรรมแฟร์ 2558"
 • ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 
 • ขอเชิญปะพบปะหารือ (สภากาแฟ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
 • เอกสารบรรยาย เรื่อง การควบคุมภายใน 
 • สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ที่ สค 0017.2/ว  2044 ลว.2 กรกฎาคม 2558
 • สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ที่ สค 0017.2/ว  1982 
 • การจัดพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ สค 0017.3/ว 1960 
 • ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ที่ สค 0017.3/ว 2945 
 • แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike for MOM วันที่ 16 สิงหาคม 2558
 • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงาน"สมุทรสาครอุตสาหกรรมแฟร์ 2558" ครั้งที่ 3/2558 ที่ สค 0017.3/ว 1933 
 • ขอเชิญประชุมคะณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2558 
 • รายงานผลการดำเนินการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ 
 • การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2558 ที่ สค 0017.3/ว 1840 
 • การประชุมการขับเคลื่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล ปี 2558 ครึ่งปีหลัง (ไตรมาส 3 และ 4) ที่ สค 0017.2/ว 1810
 • ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 
 • ขอเชิญพบปะหารือ (สภากาแฟ) ประจำเดือนมิถุนายน 2558
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ สค 0017.2/ว1790 
 • ผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน ที่ สค 0017.1/ว1787    (สิ่งที่ส่งมาด้วย)    
 • ผลการประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ที่ สค 0017.2 ว 1748 
 • รายงานการประชุมสมุทรสาครอุตสาหกรรมแฟร์ 2558
 • แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ สค 0017.2/ว 1713 
 • เรื่องสอบราคาจ้างศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชปรัชญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงาน "สมุทรสาครอุตสาหกรรมแฟร์ 2558" ครั้งที่ 2/2558 ที่ สค 0017.3/ว 1635 
 • การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ 
 • สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ที่ สค 0017.2/ว 1591 
 • เลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯและคณะกรรมการต่างๆ 5 คณะ ที่ สค 0017.3/ว 153  
 • การประกวดราคาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์  
 • การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค 0017.5/ว1483 
 • การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 0017.5/ว 1488 
 • โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ สค 0017.2/ว 1555 
 • แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "สมุทรสาครอุตสาหกรรมแฟร์ 2558" ที่ สค 0017.3/ว 1404 
 • ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 
 • ขอเชิญพบปะหารือ (สภากาแฟ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 
 • สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ สค 0017.2/ว 1314 
 • วีดิทัศน์แถลงผลงานกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน  ที่ สค 0017.1/ว 1312
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค 0017.2/ว 1258 
 • สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ที่ สค 0017.1/ว 1251 
 • เผยแพร่ข้อมูลเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ ที่ สค 0017.1/ว 1198 
 • สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ที่ สค 0017.2/ว 1181 
 • แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 • แนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ที่ สค 0017.2/ว 1141 
 • เน้นย้ำให้เข้าร่วมพิธีสำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค 0017.3/ว 1133 
 • การจัดพิธีวันฉัตรมงคล ที่ สค 0017.3/ว 1134 
 • ขอเชิญพบปะหารือ(สภากาแฟ) ประจำเดือนเมษายน 2558 
 • การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ ประจำเดือนเมษายน 2558 
 • ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2558 
 • ขอเชิญประชุมการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำจังหวัดสมุทรสาคร 
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2558 
 • การจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 • ขอเชิญประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 
 • การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ สค 0017.2/ว1033 
 • ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนเมษายน 2558 ที่ สค 0017.1/ว1014 
 • รายงานสถานภาพการให้บริการข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ที่ สค 0017.1/ว1008 
 • ขอเชิญรับชมและรับฟังสารคดีโทรทัศน์และวิทยุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด "พระผู้ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" 
 • บัญชีรายชื่อเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะหารือ(สภากาแฟ) จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2558 *แก้ไข 
 • การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ที่ สค.0017.3/ว 899 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน "สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2558" ที่ สค.0017.3/ว 892 
 • ขอเชิญร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • Powerpointประกอบการบรรยายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 
 • สรุปการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558   
 • ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ สค 0017.2/ว813  
 • การประชุมคณะกรรมการการจัดงาน "สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2558" เป็นวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
 • หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฯ ที่ สค 0017.2/ว794  
 • รูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน"สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2558" 
 • การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ ประจำเดือน มีนาคม 2558
 • ขอเชิญพบปะหารือ (สภากาแฟ) ประจำเดือน มีนาคม 2558 
 • รายงานสถิติข้อมูลด้านทะเบียนรถบอนุญาตขับรถ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 
 • รายงานการประชุมการจัดงาน  "สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2558" 
 • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดงาน "สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2558" ครั้งที่ 2/2558 
 • ข้อมูลผลการจัดเก็บภาษีอากรแยกเป็นรายประเภทภาษี และผลจัดเก็บภาษีของอุตสาหกรรมหลัก 5 ประเภท 
 • การดำเนินโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
 • ขอเชิญร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2558
 • แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงาน "สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2558"
 • สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ที่ สค 0017.2/ว 522 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558  
 • สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 
 • การรายงานตามแบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด  
 • รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร รายปี 2557 (มกราคม - ธันวาคม 2557) 
 • รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาครรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AC) ไตรมาส 4/2557 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557) 
 • สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ที่ สค 0017.2/ว 461 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
 • ขอเชิญพบปะหารือ (สภากาแฟ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 
 • กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 2/2558 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 
 • สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ที่ สค 0017.2/ว 393 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  
 • รายงานสถิติข้อมูลด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถของจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนมกราคม 2558 
 • ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2/2558 
 • หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 • การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558 (ตัวชี้วัดที่ 5.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ) ที่ สค 0017.2/ว321   
 • ดาวน์โหลด Radio Spot ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้ 
 • สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ที่ สค 0017.2/ว 248 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558  
 • การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ สค 0017.2/ว235 
 • คูู่มือระบบ Padme ฉบับปรับปรุง 
 • แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 • การรายงานตามแบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 • การจัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • ข้อมูลผลการจัดเก็บภาษีอากร ของจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนธันวาคม 2557 
 • ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558 
 • ปฏิทินรัฐพิธี/งานพิธี และวันสำคัญของจังหวัดสมุทรสาครประจำปี 2558 
 • กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2558 ประจำเดือนมกราคม 2558 
 • ขอเชิญพบปะหารือ(สภากาแฟ) ประจำเดือนมกราคม 2558
 • การประชาสัมพันธ์ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ (Info graphic) "มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย" ที่ สค 0017.1/ว 81
 • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
 • สรุปข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายและหารือข้อราชการ
 • สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
 • กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 12/2557 ประจำเดือนธันวาคม 2557
 • ขอเชิญพบปะหารือ (สภาพกาแฟ) ประจำเดือน ธันวาคม 2557
 • การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ปี (พ.ศ. 2557 -2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • การจัดทำแผน 4 ปี (57-60) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 59 
 • สอบบราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (กิจกรรมมวยไทยนานาชาติ) 
 • สถิติข้อมูลด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถ ประจำเดือนตุลาคม 2557 
 • แก้ไข*การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ สค 0017.2/ ว 3098 
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ ราคากลางรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร 
 • การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 • ขอเชิญพบปะหารือ(สภากาแฟ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 
 • กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 11/2557 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 
 • มติคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558 ที่ สค 0017.2/ว2919 
 • ข้อมูลผลการจัดเก็บภาษีอากรแยกเป็นรายประเภทภาษี และผลจัดเก็บภาษีของอุตสาหกรรมหลัก 5 ประเภท 
 • การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ สค 0017.2/ว2818 
 • จำหน่ายเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (2 เมษายน 2557) ที่ สค 0017.3/ว2730 
 • ขอเชิญร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 6 ที่ สค 0017.3/ว2723 
 • แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของจังหวัดสมุทรสาคร และขอเชิญประชุม 
 • คำสั่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ 
 • การดำเนินโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่ สค0017.2/ว2668 
 • ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 6 
 • สรุปข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ที่ สค 0017.1/ว2627 
 • รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
 • ขอเชิญพบปะหารือ (สภากาแฟ) ประจำเดือนตุลาคม 2557
 • บัญชีรายชื่อเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะหารือ (สภากาแฟ) จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2558
 • ขอความร่วมมือสนับสนุนในการซื้อ "ดอกแก้วกัลยา" ที่ สค 0017.3/ว 2508 
 • สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อเพื่อวัดความรู้ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 • ขอเชิญร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 • กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 10/2557 ประจำเดือนตุลาคม 2557  
 • ข้อมูลผลการจัดเก็บภาษีอากร ประจำเดือนกันยายน 2557 
 • การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ สค 0017.2/ว 2524 
 • สถิติข้อมูลจำนวนรถและใบอนุญาตขับรถของจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนกันยายน 2557 
 • ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 6 
 • คู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 
 • ที่ สค 0017.5/ว 2439 การจัดพิธีวันคล้ายวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.) ครั้งที่ 2/2557 
 • ขอเชิญพบปะหารือ(สภากาแฟ) ประจำเดือนกันยายน 2557 
 • กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2557 ประจำเดือน กันยายน 2557 
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการระบบนิเวศน์ชายฝั่งสมุทรสาครอย่างยั่งยืน 
 • คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 • ข้อมูลผลการจัดเก็บภาษีอากรประจำเดือนสิงหาคม 2557 
 • โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จังหวัดสมุทรสาคร 
 • ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 • สื่อประกอบการบรรยาย โครงการสัมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่่ายภาคประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล 
 • สอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัยศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครและบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 • สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 • ขอเชิญประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 12 เดือน) ที่ สค 0017.2/ว2214 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร 
 • การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ สค 0017.2/ว2147 
 • ร่างยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ที่ สค 0017.2/ว2072 
 • การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 
 • ข้อมูลผลการจัดเก็บภาษีอากร ประจำปีงบประมาณ 2557 
 • การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2557 
 • กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 8/2557 ประจำเดือน สิงหาคม 2557 
 • ขอเชิญพบปะหารือ(สภากาแฟ) ประจำเดือนสิงหาคม 2557 
 • กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557และแบบตอบรับ 
 • บรรยายสรุปจังหวัดสมุทรสาคร 
 • รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาครรองรับประชาคมอาเซียน(AC)ไตรมาส 2/2557 (เมษายน-มิถุนายน) 
 • สอบราคาจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร 
 • ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ สค0017.2/ว1826  
 • ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มภารกิจ ด้านเศรษฐกิจ  
 • สอบราคาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์แนะนำจังหวัดสมุทรสาคร  
 • กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 7/2557 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 
 • สอบราคาจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร 
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครประจำปี พ.ศ.2557
 • รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของจังหวัดสมุทรสาคร 
 • ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย 
 • บัญชีรายชื่อเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะหารือ(สภากาแฟ) จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2557 
 • ขอเชิญพบปะหารือ(สภากาแฟ) ประจำเดือนมิถุนายน 2557 
 • สอบราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โครงการสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร 
 • กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 6/2557 ประจำเดือน มิถุนายน 2557 
 • ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย 
 • ข้อมูลผลการจัดเก็บภาษีอากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 
 • แจ้งข้อมูลเว็บไซต์เกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่ สค 0017.1/ว1190 
 • ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือน เมษายน 2557 
 • รายงานเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล และปนเปื้อนบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาครเนื่องจากเหตุการณ์เรือจม 
 • รายงานผลการสำรวจเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของจังหวัดสมุทรสาคร
 • ขอข้อมูลเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาสื่อการเรียนการสอนในโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ ที่ สค 0017.1/ว1074 
 • ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา 
 • สรุปผลการนิเทศ ติดตามจังหวัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) 
 • ข้อมูลผลการจัดเก็บภาษีอากรแยกเป็นรายประเภทภาษี และผลจัดเก็บภาษีของอุตสาหกรรมหลัก 5 ประเภท ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 
 • กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 4/2557 ประจำเดือนเมษายน 2557 
 • รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาครรองรับประชาคมอาเซียน(AC)ไตรมาส 1/2557 
 • ขอให้ตรวจสอบแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ ที่ สค 0017.1/ว997 
 • ขอเชิญพบปะหารือสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 
 • การจัดพิธีวันฉัตรมงคล 
 • แผนตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำงบประมาณ พ.ศ.2557  
 • ขอเชิญร่ามพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
 • ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน"สมุทรสาคร Expo 2014 ครั้งที่ 5" 
 • แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ สค 0017.2/ว815 
 • กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 4/2557 ประจำเดือน เมษายน 2557 
 • ขอความร่วมมือในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ประจำปี 2557 
 • รายงานการประชุม "สมุทรสาคร Expo 2014 ครั้งที่ 5" ครั้งที่ 3/2557 
 • การขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ สค 0017.2/ว766  
 • การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 • รายงานการประชุม "สมุทรสาคร Expo 2014 ครั้งที่ 5" ครั้งที่2/2557 
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร2557 
 • ตารางกิจกรรมงานสมุทรสาคร Expo 2014 ครั้งที่ 5 
 • แผนปฎิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2557 
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 "สมุทรสาคร Expo 2014 ครั้งที่ 5" 
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 • ขอเชิญร่วมพิธีสำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนเมษายน 2557 
 • ขอเชิญรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 10 
 • ขอเชิญพบปะหารือ(สภากาแฟ) ประจำเดือนมีนาคม 2557 
 • กำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2557 ประจำเดือนมีนาคม 2557 
 • ประกาศรายชือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครอง ฯ ประจำปี 2557  
 • ปฏิทินงานรัฐพิธี/งานพิธีและวันสำคัญจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2557
 • รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาครรองรับประชาคมอาเซียน(AC)ประจำปี 2556  
 • รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาครรองรับประชาคมอาเซียน(AC)ไตรมาส 4/2556  
 • แบบฟอร์มการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 • เอกสารอบรมการบริหารความเสี่ยง (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด)
 • เอกสารอบรมการควบคุมภายใน (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด)
 • ที่  สค 0017.1/ว29 ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ
 • สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 11 อัตรา 
 • ที่ สค 0017.3/ว 291 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน สมุทรสาคร Expo 2014 ครั้งที่ 5 
 • ที่ สค 0017.5/ว 278 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2557 
 • [อัลบั้มภาพ]โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการในการจัดทำและเชื่อมโยงเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2 
 • [อัลบั้มภาพ]โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการในการจัดทำและเชื่อมโยงเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1 
 • ที่ สค 0017.5/ว 216 การจัดทำปฏิทินกิจกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
 • ที่ สค 0017.3/ว 173 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556
 • ที่ สค 0017.3/ว 172 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556
 •  

   

   

  แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยข้าราชการฯ ตาม ว ๔๓/๒๕๕๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

   

  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาระบบการตลาด กิจกรรมหลักธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  web page hit counter