Text size

ita_sk

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดัชนี

ตัวชี้วัด

หน่วยรับผิดชอบหลัก

1. ความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

 

 

EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์จังหวัด 
           คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 224/2561 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
       - ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน 
           นโยบายและยุทธศาสตร์ 
           แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
           แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับทบทวน) 
           วัฒนธรรมองค์กร 
           ค่านิยมหลักขององค์กร 
           โครงสร้างหน่วยงาน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม

 

 

EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเินินงาน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือวางระบบให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

 

EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเินินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

 

EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

 

EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นระบบ

สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธาน

2. ความพร้อมรับผิด

ตัวชี้วัดที่ 1 การดำเนินงานตามภารกิจ

 

 

EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเินินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่

 

 

EB5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
           ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

ตัวชี้วัดที่ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

 

EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อสาธารณชน 
           ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ จังหวัดสมุทรสาคร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

ตัวชี้วัดที่ 4 การจัดการเรื่องร้องเรียน

 

 

EB7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน ของจังหวัด

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

3. ความปลอดจาก การทุจริตในการ ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 1 การรับสินบน

 

 

EB8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

4. วัฒนธรรม คุณธรรม ในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

 

 

EB9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
และกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
 

EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทัพซ้อนในจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

ตัวชี้วัดที่ 3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 
 

EB 11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

EB 11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

ตัวชี้วัดที่ 4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน

ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหาร ส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ

5. คุณธรรมการ ทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

 
 

EB12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการกลไล หรือการวางระบบในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร

 

EB12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร

 

ตัวชี้วัดที่ 2 คุณธรรมการบริหารงาน

ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหาร ส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ

 

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดสมุทรสาคร

 

*** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยต้องรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังจากจัดหาตามระเบียบพัสดุ ฯ) เรียบร้อยแล้ว
รายงานผลให้สำนักงานจังหวัดสมุทรสาครทราบ ทุกครั้ง ***

 

  การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดสมุทรสาคร

 

การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

(ก่อนเสนอคณะกรรมการการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ ฯ)

ครั้งที่

กำหนดส่งเอกสารโครงการ ฯ 
ตามแบบฟอร์ม

ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง
1/2561
 1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2561  ประมาณวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่
 

รายละเอียด

3/2560

 มติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด                

 จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่3/2560 

2/2560

มติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด                

 จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่2/2560

1/2560

มติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด                

 จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่1/2560     

 

 เกณฑ์มาตรฐานราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง MDES ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)

-  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปี 2560 (ประกาศ ณ 11 ตุลาคม 2560)

-  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT (เพิ่มเติม Tablet)

-  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย

 

  หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2560)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

- ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2560)

//สิ่งที่ส่งมาด้วย 1// สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 // สิ่งที่ส่งมาด้วย3 /

หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท)

หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการบบริหารฯ ครั้งที่ 2/2558) ที่ สค 0017.1/ว 2311]ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 

 แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ สค 0017.1/ว 512]ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558    (แบบฟอร์มโครงสร้างหน่วยงาน)   

 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  ที่ สค 0017.1/ว2353   

-  ขั้นตอนการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

แบบฟอร์มเสนอคณะกรรมการ ฯ พิจารณา  

1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

   (1) แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ก่อนการจัดหา)  (แบบ คกก.มท.01)

   (2) แบบรายงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์   งบประมาณ ไม่เกิน 10 ล้าน  (แบบ คกก.มท. 02)

   (3) แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  (หลังจากการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ฯ)  (แบบ คกก.มท.03)

2. การจัดหาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

   (1) แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ก่อนการจัดหา)  (แบบ คกก.มท.01)

   (2) แบบรายงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์งบประมาณ ไม่เกิน 10 ล้าน  (แบบ คกก.มท. 02)

   (3) แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

   (4) แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  (หลังจากการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ฯ) (แบบ คกก.มท.03)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

 

มติคณะกรรมการการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสาคร
 
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ.2559

 


สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร :  034 425 079   (62345) 

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ.) จังหวัดสมุทรสาคร


 

 

 

  

 

 

 

การประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 1/2561 อ่านต่อ

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2561

 

 

การประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 1/2560 อ่านต่อ

 - รายงานการประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ครั้งที่ 1/2560

 

 

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

 

 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเชิดชัย จริยะปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุน การดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือคณะทำงานฯ...  อ่านต่อ

 

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท

     วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท...  อ่านต่อ

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
     
   กลับสู่เวอร์ชั่นเดิม  

 

 

 

 
  ..ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารจังหวัดสมุทรสาคร..  

    พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

    OFFICIAL INFORMATION ACT,B.E 2540

     

                                                                                                                            

    ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง                    

    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารราชการจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 

contact our :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Website :http://www.samutsakhon.go.th

 

 

 

 

web page hit counter