Text size

การปกครอง

 

 การปกครองส่วนส่วนภูมิภาค

จังหวัดสมุทรสาครแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ 40 ตำบล 290 หมู่บ้าน

    อำเภอเมืองสมุทรสาคร
    อำเภอกระทุ่มแบน
    อำเภอบ้านแพ้ว

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แบ่งออกเป็น 2 เทศบาลนคร, 1 เทศบาลเมือง, 9 เทศบาลตำบล และ 25 องค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ (เฉพาะเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร

    เทศบาลนครสมุทรสาคร
    เทศบาลตำบลบางปลา
    เทศบาลตำบลนาดี
    เทศบาลตำบลท่าจีน
    เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก
    
อำเภอกระทุ่มแบน

    เทศบาลนครอ้อมน้อย
    เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
    เทศบาลตำบลสวนหลวง
    เทศบาลตำบลดอนไก่ดี

อำเภอบ้านแพ้ว

    เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว
    เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
    เทศบาลตำบลหลักห้า

web page hit counter