Text size

เดือนกุมภาพันธ์

 

งานนมัสการศาลพันท้ายนรสิงห์
          จัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นงานที่ระลึกถึงวีรชนผู้หาญกล้าผู้จงรักภักดีในความซื่อสัตย์ของพันท้ายนรสิงห์ โดยมีการจัดมหรสพและการบวงสรวงสักการะพันท้ายนรสิงห์ เพื่อความเป็นสิริมงคล


งานเทศกาลอาหารทะเล
          จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมของทุกปี บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลหลักเมืองเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงด้านอาหารทะเลของจังหวัดรวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมากมาย


งานเกษตรบ้านแพ้ว
         สถานที่จัดงานคือ บริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมของทุกปี จัดขึ้นเพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอบ้านแพ้ว ร่วมกับคณะกรรมการวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอบ้านแพ้วเตรียมจัดงานเกษตรของดีอำเภอบ้านแพ้วและงาน ปิดทองหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ และเพื่อโชว์ศักยภาพและความอุดมสมบูรณ์ ของผลผลิตทางการเกษตรทั้งพืช ผัก ผลไม้ กุ้ง ปลาสลิด ที่หลากหลายอันเลื่องชื่อจนถือเป็นเอกลักษณ์ของดีของเด่น ของอำเภอบ้านแพ้วที่รู้จักกันมาช้านาน

          นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกวดกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ ถึง 7 ประเภท และประกวดผลไม้พันธุ์ต่างๆ อีกถึง 12 ประเภท และนิทรรศการงานเกษตรสินค้าโอท็อป เพื่อร่วมโชว์ศักยภาพความสามารถของเกษตรกรชาวอำเภอบ้านแพ้วให้ประจักษ์แก่คนทั่วไป จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมชมงานเทศการเกษตรของดีบ้านแพ้วและปิดทองหลวงพ่อ โตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทั่วกัน

web page hit counter