Text size

 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  | [2561]

 

 

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมิน ITA         ผลการประเมินของจังหวัดสมุทรสาคร

 

 ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

หน่วยงานรับผิดชอบ

 

(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์จังหวัด

          - คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 1848/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

          - หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค0017.1/ว757 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" จังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

          - ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

          - หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค0017.1/ว7405 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดสมุทรสาคร แลำให้รายงานผลเป็นประจำทุกวันที่ 25 ของเดือน (ดาวน์โหลด)

          - แบบรายงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (ดาวน์โหลด)

          - ผลการดำเนินงานตามมาตรการ (ดาวน์โหลด)

          - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด (ดาวน์โหลด)

 

 

 

- กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

(2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

       ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน 

           - ผู้บริหารจังหวัดสมุทรสาคร
             (http://www.samutsakhon.go.th/index.php/2014-01-05-08-40-35/2014-01-07-03-58-11)

           - โครงสร้างการบริหารงาน/ทำเนียบส่วนราชการ     
             (
http://www.samutsakhon.go.th/component/content/article/9-uncategorised/175-ita_sk)

           - วัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยมร่วม
              (
http://www.samutsakhon.go.th/component/content/article/9-uncategorised/192-culture)

           - วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ 
              (http://www.samutsakhon.go.th/component/content/article/9-uncategorised/190-vision)

           - ข้อมูลบรรยายสรุปจังหวัด
             (http://www.samutsakhon.go.th/component/content/article/9-uncategorised/194-data_sk

           - วีดิทัศน์บรรยายสรุปจังหวัด
             (http://www.samutsakhon.go.th/component/content/article/9-uncategorised/195-vdo_sk)  

               + ข้อมูลจังหวัดสมุทรสาคร (https://www.youtube.com/watch?v=4xGaBv64bHM)

               + VTR Hub of Seafood (https://www.youtube.com/watch?v=6JI2keRChh4)

           - แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
             (
http://www.samutsakhon.go.th/2014-01-05-08-40-35/2014-01-05-08-44-13

           - แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
             (http://www.samutsakhon.go.th/2014-01-05-08-40-35/2014-01-11-04-07-22)
 

 - กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม

 

 

 

 

(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน          

           - ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

           - บันทึกข้อความจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค0017.2/440 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

           - หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค0017.2/ว7175 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

           - แบบรายงานการรับทราบฯและแบบรายงานผลการดำเนินการฯ (ดาวน์โหลด)

 

 

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 

(2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือวางระบบให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

           - รายงานการรับทราบและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการกลไกในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

           - ผลการดำเนินการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                               
             (
http://www.samutsakhon.go.th/component/content/article/9-uncategorised/187-rep-eb2_2)

 

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร


ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

(1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

            - บันทึกข้อความจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค0017.3/751 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานฯ (ดาวน์โหลด)

            - ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ดาวน์โหลด)

 

 

- กลุ่มงานอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

(2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

           - ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุลากรภายในส่วนราชการของจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด) 

           - หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค0017.3/ว7189 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  เรื่อง ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุลากรภายในส่วนราชการของจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

 

- กลุ่มงานอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 

 

(3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

           - การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ดาวน์โหลด)

 

- กลุ่มงานอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร 

 

(4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

           การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ประจำปี 2561 ของจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

- กลุ่มงานอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 


ตัวชี้วัดที่ 1 การดำเนินงานตามภารกิจ
 

 

(1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

           - แผนปฏิบัติราชการประจำปี
             (http://www.samutsakhon.go.th/2014-01-05-08-40-35/2014-01-05-08-44-13)

           - แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 
             (http://www.samutsakhon.go.th/2014-01-05-08-40-35/2014-01-11-04-07-22)

 

 - กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

            - รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
              (http://www.samutsakhon.go.th/2014-01-05-08-40-35/performance_sk)

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

            - คำสั่งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
              (ดาวน์โหลด)

            - ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
              (http://www.samutsakhon.go.th/component/content/article/9-uncategorised/184-strategy_report)

                รายงานการลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร(ก.ธ.จ.สค.)
               (http://www.samutsakhon.go.th/monitoring-2)

            - การประชุมมีการติดตามในการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ (http://www.samutsakhon.go.th/2014-01-11-05-13-33)

            - ติดตามผ่านระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ PADME
               + ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (http://padme.moi.go.th/)
               + รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ (ดาวน์โหลด)

            - ติดตามผ่าน Line Group การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
              http://line.me/R/ti/g/QESIRNAnSL

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตัวชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่
 

 

 

จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

           - บันทึกข้อมความจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค 0017.5/419 เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 (ดาวน์โหลด) 

           - ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60) ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561 (ดาวน์โหลด)

           - หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค 0017.5/4571 เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 (ดาวน์โหลด)

           - รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อผู้ว่าราชการชการจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

 

 

- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

ตัวชี้วัดที่ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

 

จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อสาธารณชน 

           - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรายงานการรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
             (http://www.samutsakhon.go.th/component/content/article/9-uncategorised/186-report-61)

 

 

- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ตัวชี้วัดที่ 4 การจัดการเรื่องร้องเรียน 

 

 

จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน ของจังหวัด

            - ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

            - หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค0017.1/ว7415 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

            - แบบรายงานการรับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

            - ช่องทางการร้องเรียนของประชาชน

              + Facebook : https://www.facebook.com/sakhondumrong/

              + สื่อมวลชน : มหาชัยเคเบิ้ลทีวี https://www.facebook.com/MCCableTV/

              + สำนักนายกรัฐมนตรี : https://www.egov.go.th/th/government-agency/24/

            - บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด (ดาวน์โหลด)

            - กระบวนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ (เอกสารลับ) 

 

 - กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตัวชี้วัดที่ 1 การรับสินบน
 

 

 

จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

            - ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นโยบายป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

            - บันทึกข้อความจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค0017.5/759 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

 

 

- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 


ตัวชี้วัดที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
 

 

 

จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด

- การดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด (รายละเอียด)

 • การจัดงานวันต่อต้านการทุจริตคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (เอกสาร1)
 • การประกาศ และเผยแพร่ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วม (เอกสาร2)
 • การเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแบบอย่าง (เอกสาร3)
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของจังหวัดสมุทรสาคร
  - โครงการสร้างค่านิยมและจิตสำนึกของบุคลากร (เอกสาร4)
  - โครงการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (เอกสาร5)
  - โครงการอบรมเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต (เอกสาร6)
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (เอกสาร7)
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร (เอกสาร8)

 

 

 

- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

(1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนในจังหวัด

           - บันทึกข้อความศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค 0017.5/647 ลงวันที่ 9 พ.ค. 61 และ หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค 0017.5/ว 7091 ลงวันที่ 11 พ.ค. 61 โดยแจ้งหน่วยงานในจังหวัดให้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน (ดาวน์โหลด)

           -  รายงานผลการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของส่วนราชการ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

           - บันทึกข้อความศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค 0017.5/749 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครให้ความเห็นชอบ (ดาวน์โหลด)

           - รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนของจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเห็นชอบแล้ว (ดาวน์โหลด)           

 

 

- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

(2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในจังหวัด

           - บันทึกข้อความจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค0017.5/749 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่องเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

           - หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค 0017.5/ว7939 เรื่อง คู่มือความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

           - คู่มือการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

 

- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

ตัวชี้วัดที่ 3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

(1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

           - หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค (ดาวน์โหลด)

           - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ดาวน์โหลด)

 

 

-กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

(2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

           - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (ดาวนโหลด)

-กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

     ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

 

 

(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ

            - ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด) 

            - แบบรายงานมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานฯ (ดาวน์โหลด)

            - ผลการดำเนินงานตามมาตรการ (ดาวน์โหลด)

            - สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ (ดาวน์โหลด)

    - คู่มือการปฏิบัติงาน/มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้

 • คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดราชการส่วนภูมิภาคและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ จังหวัดสมุทรสาคร ณ วันที่ 1 เมษายน .... และ 1 ตุลาคม ....ใช้ในราชการของจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น) (ดาวน์โหลด)
 • คู่มือและกฎหมายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  (ดาวน์โหลด)
 • คู่มือการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)
 • คู่มือสนับสนุนการปฏิบีติงานของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดและเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา (ดาวน์โหลด)
 • คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)
 • คู่มือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด พมจ. (ดาวน์โหลด)
 • คู่มือการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยทยั่งยืน (ดาวน์โหลด)
 • คู่มือการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2560-2564 (ดาวน์โหลด)
 • คู่มือการปฏิบัติงาน Chief of Operation และ Operation Team (ดาวน์โหลด)
 • คูมือแนวทางการดำเนินงาน พชอ. (ดาวน์โหลด

 

-กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

(2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ ผ่านคู่มือประชาชนของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด

             - คู่มืองานการให้บริการประชาชนของส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสาคร
               (http://www.samutsakhon.go.th/component/content/article/9-uncategorised/188-damrongdhamcenter)

               

 

-กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

     

web page hit counter