• พิมพ์

 วีดิทัศน์รรยายสรุปจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2557

 


Video Presentation of Samutsakhon 2014  - English 

 


Video Presentation of Samutsakhon 2014 - Chinese


Video Presentation of Samutsakhon 2014 - Burmese