Text size

หน้าหลัก อพ.สธ. / ข่าวสาร-กิจกรรม /

 

 

 

ศึกษาดูงานแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ ตำบลคลองไผ่

 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

   

วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำคณะครู อาจารย์

และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 

       

      

      

      

      

 

      

 

 

 
     
     
     
   
 

หน้าหลัก อพ.สธ. / ข่าวสาร-กิจกรรม /

 

 

 

 

คณะครูแกนนำโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนบ้านวังจรเข้ จังหวัดสมุทรสาคร

เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

   

    

    

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 รองผู้อำนวยการสราวุธ  ทนยิ้ม ให้การต้อนรับคณะครูแกนนำโครงการสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนบ้านวังจรเข้ จังหวัดสมุทรสาคร เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

 

      

 

 

 
     
     
     
   
 

 

  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด...)

      

 

 
 

 

รายงานการรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 
 

 

 

 

 

 
       
       
       
 
     
   
 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก อพ.สธ. / ข่าวสาร-กิจกรรม /

 

 

 

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

   

      

      

 

วันที่11 ตุลาคม 2560 คณะศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริบุคลากรในสถานศึกษา

ในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

 

      

 

 

 
     
     
     
   
 
  • ส่วนภูมิภาค
  •  ส่วนกลาง
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร  - กศน. สมุทรสาคร  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
 - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร  - สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร  - เทศบาลนครอ้อมน้อย 
 - สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร  - แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร  เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
 - สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร  - สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  - องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง
 - สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร  - สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร  - องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม
 - สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร  - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร  - องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
 - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร  - ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร  
 - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)  
 - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร  - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร  
 - ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร  - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร  
 - เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร  - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
  •    รัฐวิสาหกิจ
 - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร
 - สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร  - ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร  
 - สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร    
 - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

 

 
 - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร     
 - สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร    
 - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร    
 - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร    
 - สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร    
 - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร    
 - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร    
 - สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร    
 - สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร    
 - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร    
 - ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร    
 - สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร    
 - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร    

 

 

 

 

 

web page hit counter