Text size

ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ

(One Stop Service)  

จังหวัดสมุทรสาคร

 

ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

 

ระบบงานข่าวประกวดราคา

 

หนังสือเวียน/ประกาศ

เรื่อง วันที่ประกาศ หน่วยงาน

ส่งแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562

18/01/61 ก.ยุทธศาสตร์

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

17/01/61 ก.อำนวยการ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2561

16/01/61 ก.ยุทธศาสตร์

การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ การให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน

15/01/61 ก.ยุทธศาสตร์

ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง

15/01/61 ก.อำนวยการ

เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาครฯ ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือนมกราคม 2561

10/01/61 ก.อำนวยการ

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2560

10/01/61 ก.อำนวยการ

การรายงานเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2560

10/01/61  ศูนย์ดำรงธรรม

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

10/01/61 ศูนย์ดำรงธรรม

เชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร

10/01/61 ปกครอง

ราคากลาง(ณ วันที่ 5 มกราคม 2561) จ้างเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

09/01/61  ท่องเที่ยว

รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร

05/01/61 ก.อำนวยการ

ารรายงานแผนงาน/โครงการตามภารกิจของหน่วยงาน (งบ Function) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาภาคกลาง

28/12/60 ก.ยุทธศาสตร์ฯ

กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานต่าง ๆ เป็นข้อมูลข่าวสาร

27/12/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม

การดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ 2561 ของศูนย์ดำรงธรรม

27/12/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 7/2560

22/12/60 ก.ยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม คกก บริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้ง 3/2560

21/12/60 ก.ยุทธศาสตร์

การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่

21/12/60 ก.อำนวยการ

ชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

18/12/60 ก.ยุทธศาสตร์

แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนฯ(งบจังหวัด)

15/12/60 ก.ยุทธศาสตร์

แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนฯ(งบภาค)

15/12/60 ก.ยุทธศาสตร์

ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 12/2560 ประจำเดือนธันวาคม 2560

14/12/60 ก.อำนวยการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 11/2560

13/12/60 ปค.จังหวัด

แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

13/12/60 ก.ยุทธศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทในหน่วยงาน

12/12/60 ก.บุคคล

รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร

07/12/60 ก.อำนวยการ

ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและประกาศฯ

06/12/60 ก.ยุทธศาสตร์

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01/12/60 ก.ยุทธศาสตร์

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

30/11/60 ก.บุคคล

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3620/2560  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

30/11/60 ก.อำนวยการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

30/11/60 ก.ยุทธศาสตร์

การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น

30/11/60 ก.ยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบจัดทำแผนปฏิบัติการ

28/11/60 ก.บุคคล

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

27/11/60 ก.บุคคล

ปฏิทินงานสำคัญ งานรัฐพิธี ประเพณีการท่องเที่ยว และวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

27/11/60 ก.อำนวยการ

บัญชีนวัตกรรมไทย

24/11/60 ก.อำนวยการ

ร่าง ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22/11/60 ก.ยุทธศาสตร์

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

22/11/60 ก.บุคคล

การตรวจสอบข้อมูลทำเนียบส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  <ข้อมูลสมุดโทรศัพท์>

17/11/60 ก.อำนวยการ

ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สิ่งที่ส่งมาด้วย

14/11/60 ก.ยุทธศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 10/2560

14/11/60 ปค.จังหวัด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจังหวัดสมุทรสา่คร

13/11/60 ก.บุคคล

การพัฒนางานบริการประชาชนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์ราชการสะดวก (Governmint Easy Contact Center:GECC)

10/11/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

10/11/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศผลการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

07/11/60 สนง.ปปช.

เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

06/11/60 ก.อำนวยการ

การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ

02/11/60 ก.ยุทธศาสตร์

สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศักยภาพของจังหวัด

02/11/60 ก.ยุทธศาสตร์

ขอความร่วมมือในการตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลทำเนียบส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

02/11/60 ก.อำนวยการ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 10/2560 

02/11/60 ก.อำนวยการ

 

 

อ่านเพิ่มเติม: หนังสือเวียน/ประกาศ

web page hit counter