Text size

        

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ.) จังหวัดสมุทรสาคร 


 


   เอกสารดาวน์โหลด                                                                             
 

 

  • แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก [ดาวน์โหลด]
  • คู่มือการขอสนองพระราชดำริโดย อปท. และการสมัครสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน [ดาวน์โหลด]
  • คู่มืองานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พ.ศ. 2560 [ดาวน์โหลด]

 

 

 

 

 

 

 

 
                
        


 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

        

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ.) จังหวัดสมุทรสาคร 


 


  • ข่าวสาร-กิจกรรมทั้งหมด                                                                                                                                                                                                            

การศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี

Read more ...

 

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหลักเขต

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (20 เมษายน 2561)

Read more ...

 

ศึกษาดูงานแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ ตำบลคลองไผ่

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา(19 เมษายน 2561)

Read more ...

 

คณะครูแกนนำโครงการสวนพฤกษศาสตร์ 

โรงเรียนบ้านวังจรเข้ จังหวัดสมุทรสาคร

เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

(26 ธันวาคม 2560) Read more ...

 

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

(11 ตุลาคม 2560) Read more ...

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 
 
         


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
                 

หน้าหลัก อพ.สธ. / ข่าวสาร-กิจกรรม /

 

 

 

การศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ณ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี

   

       

      

 ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

 

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาครได้จัดการศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อตอบสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับสถานศึกษา  

3. เพื่อให้สถานศึกษาของจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพิ่มขึ้น

    ทั้งนี้ ได้เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด เรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สรุปการเรียนรู้ คณะครูจากจังหวัดสมุทรสาครเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้รับเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชั้นที่ 1 ในปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภค และสื่อการเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ตามที่เห็นสมควร และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียน จากนั้น เวลา 13.30 น. – 16.30 น. คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพร วิธีการดูแลการใช้สมุนไพรในการบำบัด รักษาสุขภาพ และการแปรรูปสมุนไพร และในวันสุดท้ายจะเป็นการอภิปรายการดำเนินงานพฤกษศาสตร์โรงเรียนของจังหวัดสมุทรสาคร โดยเป็นการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย แนวทางการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของจังหวัดสมุทรสาคร การนำเสนอผลการร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อย/การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสรุปผลการศึกษาดูงาน ณ โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 

 

 

      

 

 

 
     
     
     
   
 

        

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ.) จังหวัดสมุทรสาคร 


 

  • การประชุม                                                                                         
 

การประชุมคณะทำงานแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2561

(28 สิงหาคม 2561) Read more ...

รายงานการประชุม

การอบรมเสริมสร้างความรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น

(20 สิงหาคม 2561) Read more ...

 

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน

ตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ครั้งที่ 1/2561 

(23 เมษายน 2561) Read more ...

 

การประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 1/2561

(13 มีนาคม 2561) Read more ...

   - รายงานการประชุมฯ 

 

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท

(12 มิถุนายน 2560) Read more ...

   

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน

ตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร (4 พฤษภาคม 2560) Read more ...

 

การประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 1/2560

(23 มีนาคม 2560) Read more ...

   - รายงานการประชุมฯ

 
 
         


 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

หน้าหลัก อพ.สธ. / การประชุม /

 

 

 

 

การประชุมคณะทำงานแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2561

   

     

    

 

 

 

        วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม

คณะทำงานแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(อพ.สธ.) จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมท่าจีน (502) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 

โดยมีเรื่องเพื่อทราบ คือ

        1. แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559  - 30 กันยายน 2564)

        2. แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดสมุทรสาคร

        3. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

        4. การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น

        5. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดสมุทรสาคร

 

และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้

        1. แผน/ผล การปฏิบัติงาน อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

        2. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

            ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

 

รายงานการประชุม

      

 

 

 
     
     
     
   
 

web page hit counter