Text size

 

 

  

 

 

  • ข่าว1
  • ข่าว2
next
prevนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร
Privacy Policy of Samutsakhon.go.th
จัดทำเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557

 
      จังหวัดสมุทรสาครได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
      1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของจังหวัดสมุทรสาครทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
      2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาครจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (CreditCard Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
      3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์(Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
      4. เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาครขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาครไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
      1. เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาครจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร เท่านั้น
      2. เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาครขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
      3. ในกรณีที่เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาครจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของเว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
      เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากเว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาครก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้จังหวัดสมุทรสาครทราบในหน้าเว็บบอร์ดของจังหวัด

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
      เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาครจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)
      “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ http://www.samutsakhon.go.th/ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาครจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้
บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาครต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาครอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จังหวัดสมุทรสาครจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของจังหวัดสมุทรสาคร

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร
      ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาครต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3441-1251
โทรสาร : 0-3441-1251
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

:::: ผู้บริหารจังหวัดสมุทรสาคร ::::

ผู้บริหารจังหวัดสมุทรสาคร

วาระงานผู้บริหาร

เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงานภายในจังหวัดหน่วยงานส่วนกลาง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1228276
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
221
758
1421
11968
18195
1228276

คุณพึงพอใจเว็บไซต์ใหม่ของจังหวัดสมุทรสาครเพียงใด

มากที่สุด - 46.9%
มาก - 19.8%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 9.4%
น้อยที่สุด - 11.5%

| 

  

:::: หนังสือเวียน/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ::::

เรื่อง วันที่ประกาศ หน่วยงาน
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง 24/04/60 ก.อำนวยการ
วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 19/04/60 ก.อำนวยการ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการนัดหมายวาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 19/04/60 ก.อำนวยการ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ว1023  สิ่งที่ส่งมาด้วย 19/04/60 ก.บุคคล
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ว1025  สิ่งที่ส่งมาด้วย 19/04/60 ก.บุคคล
เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือนเมษายน 2560 18/04/60 ก.อำนวยการ
กำหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 18/04/60 ก.อำนวยการ
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 แบบฟอร์ม 18/04/60 ก.ยุทธศาสตร์
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด แบบฟอร์ม 18/04/60 ก.บุคคล
โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบบฟอร์ม 18/04/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร 12/04/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ 11/04/60 ก.อำนวยการ
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" เดือนเมษายน 2560 10/04/60 ก.อำนวยการ
สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง 10/04/60 หน่วยตรวจสอบ
การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 07/04/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 07/04/60 ส.ศึกษาธิการ
ขอเชิญร่วมพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  05/04/60 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 2560 ครั้งที่ 4/2560 05/04/60 ก.ยุทธศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมคำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร 04/04/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดคำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 แบบเสนอผลงาน 03/04/60 ก.ยุทธศาสตร์
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร 03/04/60 ก.ยุทธศาสตร์
สรุปผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 2560 03/04/60 ก.ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดสมุทรสาคร 31/03/60 ก.บุคคล
ร่างแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) จังหวัดสมุทรสาคร 31/03/60 ก.บุคคล
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 31/03/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม
การบริหารโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ.2560 31/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
เน้นย้ำข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 30/03/60 ก.อำนวยการ
การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดสมุทรสาคร  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-6 28/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 27/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
การบริหารโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ.2560 27/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" 24/03/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม
แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  24/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 24/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
การนำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อคณะรัฐมนตรี 23/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
แนวทางการปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรสาคร 22/03/60 ก.อำนวยการ
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนราชการและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 22/03/60 ก.อำนวยการ
รายงานการประชุมคกก.ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร 22/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2560 22/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ 22/03/60 ก.บุคคล
ขอให้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดผ่านเสาไฟฟ้า กฟภ. 21/03/60 ก.อำนวยการ
โครงการสุขภาพดี ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ 21/03/60 ก.บุคคล
ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย 21/03/60 ก.อำนวยการ
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบฟอร์ม 21/03/60 ก.อำนวยการ
การจัดทำแผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี และแผนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 20/03/60 ก.บุคคล
การเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลลงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นMuseum Thailand สิ่งที่ส่งมาด้วย1  สิ่งที่ส่งมาด้วย2 20/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ   กรอบการประเมิน 17/03/60 ก.บุคคล
รายงานการประชุมคกก.ตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 17/03/60 ก.อำนวยการ
การน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสมาบรรจุเป็นองค์ความรู้  สิ่งที่ส่งมาด้วย 16/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญร่วมพิธีสำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร 16/03/60 ก.อำนวยการ
การวางพานพุ่มหรือพวงมาลาถวายราชสักการะในงานรัฐพิธี และการจัดลำดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 16/03/60 ก.อำนวยการ
เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560 16/03/60 ก.อำนวยการ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอนุมัติให้คกก.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจบภารกิจ 16/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ 15/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ 13/03/60 ก.อำนวยการ
การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการ 13/03/60 ก.บุคคล
ขอเชิญชวนเสนอผลงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 13/03/60 ก.บุคคล
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมคำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร 13/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
แนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัด 09/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  แบบฟอร์ม 09/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 08/03/60 ก.อำนวยการ
การปรับปรุงโครงสร้างสำนักงบประมาณใหม่ ตามกฎการแบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณ 08/03/60 ก.อำนวยการ
การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนตรวจดูได้ 08/03/60 ก.อำนวยการ
การนำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 08/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
การประชุมคณะกกรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวักภาคกลางตอนล่าง 2 07/03/60 ก.ยุทธศาสตร์
มาตรการ แนวทางในการรับ-ส่งหนังสือราชการ งานสารบรรณกลางจังหวัดสมุทรสาคร 06/03/60 ก.อำนวยการ

 

 


อ่านเพิ่มเติม...

ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์

:::: วีดิทัศน์เด่น ::::

แผนที่ป่าไม้ของจังหวัดสมุทรสาคร

:::: สถานที่ท่องเที่ยว ::::

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ณ... Read more
หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี     หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี          ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไก่ดี โดยเมื่อประมาณ พ.ศ.2525... Read more
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง   ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง       ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หรือเจ้าพ่อวิเชียรโชติ สร้างแบบเก๋งจีน... Read more
พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร                   พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร บนเนื้อที่ ๑๔๓ ไร่ ๘๓ ตารางวา... Read more
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย           ตั้งอยู่ตำบลบางหญ้าแพรก บริเวณปากแม่น้ำท่าจีนฝั่งขวา เดินทางไปตามถนนสุทธิวาตวิถี... Read more
วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)           ตั้งอยู่ตรงปากอ่าวสมุทรสาคร ตำบลท่าฉลอม ตรงข้ามกับตัวเมือง เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข... Read more
วัดโกรกกราก                     ตั้งอยู่ที่ ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสาคร สังกัด... Read more
วัดเจษฎาราม           ตั้งอยู่ถนนเจษฎาวิถี  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏ... Read more
จุดชมโลมาและวาฬที่ศาลมัจฉาณุ               บริเวณปากอ่าวมหาชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นสถานที่เต็มไปด้วยปลาโลมา... Read more
อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม             อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร... Read more
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร             ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร เป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสัตว์น้ำน้องใหม่... Read more
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร           วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร... Read more
หมู่บ้านประมง                        ปากอ่าวไทยเป็นช่วงรอยต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม... Read more
แหล่งดูนกและพื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน           บริเวณปากอ่าวมหาชัยทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก... Read more

:::: ปฏิทินเทศกาลและงานประเพณี ::::

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
เดือนมกราคม   งานนมัสการหลวงปู่วัดโกรกกราก (งานประจำปีวัดโกรกกราก)           ... Read more
เดือนกุมภาพันธ์   งานนมัสการศาลพันท้ายนรสิงห์          จัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี... Read more
เดือนมีนาคม   งานสุขาภิบาลท่าฉลอม          จัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม... Read more
เดือนเมษายน งานประเพณีแห่หลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร          จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี... Read more
เดือนมิถุนายน ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง         ... Read more
เดือนสิงหาคม ประเพณีการแข่งขันเรือยาว           การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ... Read more
เดือนกันยายน งานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง          จัดขึ้นที่วัดคลองครุ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ในวันขึ้น 15 ค่ำ... Read more
เดือนตุลาคม งานประเพณีล้างเท้าพระและตักบาตรดอกไม้          จัดขึ้นที่วัดเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว... Read more
เดือนพฤศจิกายน งานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม          จัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี... Read more

web page hit counter