Text size

 

 • ข่าว

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

  การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดสมุทรสาคร

 

การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

(ก่อนเสนอคณะกรรมการการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ ฯ)

ครั้งที่

กำหนดส่งเอกสารโครงการ ฯ 
ตามแบบฟอร์ม

ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง
1/2561
 1 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561  11 กรกฎาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่
 

รายละเอียด

1/2561

 

มติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด 

 จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2561

ดาวน์โหลด  

 

3/2560

 มติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด                

 จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่3/2560

2/2560

มติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด                

 จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่2/2560

1/2560

มติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด                

 จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่1/2560     

 

 เกณฑ์มาตรฐานราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) 

 

http://www.mdes.go.th/view/1/ราคากลาง/ (Web กระทรวงดิจิทัล) หรือ PDF File  

 

-  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง MDES ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)

-  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปี 2560 (ประกาศ ณ 11 ตุลาคม 2560)

-  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT (เพิ่มเติม Tablet)

-  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย

 

  หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2560)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

- ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2560)

//สิ่งที่ส่งมาด้วย 1// สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 // สิ่งที่ส่งมาด้วย3 /

หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท)

หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการบบริหารฯ ครั้งที่ 2/2558) ที่ สค 0017.1/ว 2311]ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 

 แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ สค 0017.1/ว 512]ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558    (แบบฟอร์มโครงสร้างหน่วยงาน)   

 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  ที่ สค 0017.1/ว2353   

-  ขั้นตอนการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

แบบฟอร์มเสนอคณะกรรมการ ฯ พิจารณา  

1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

   (1) แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ก่อนการจัดหา)  (แบบ คกก.มท.01)

   (2) แบบรายงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์   งบประมาณ ไม่เกิน 10 ล้าน  (แบบ คกก.มท. 02)

   (3) แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  (หลังจากการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ฯ)  (แบบ คกก.มท.03)

2. การจัดหาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

   (1) แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ก่อนการจัดหา)  (แบบ คกก.มท.01)

   (2) แบบรายงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์งบประมาณ ไม่เกิน 10 ล้าน  (แบบ คกก.มท. 02)

   (3) แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

   (4) แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  (หลังจากการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ฯ) (แบบ คกก.มท.03)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

 

มติคณะกรรมการการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสาคร
 
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ.2559

 


สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร :  034 425 079   (62345) 

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 61

     

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด...)

 

ผลการดำเนินการของโครงการ
     
                    แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 61 (ดาวน์โหลด)
     
    แบบรายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)
     
    ผลการดำเนินงานตามแผนฯ (ดาวน์โหลด)
     
    จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

            - ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นโยบายป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ

จังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

            - บันทึกข้อความจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค0017.5/759 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน

การป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

     
   

การดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด (รายละเอียด)

 • การจัดงานวันต่อต้านการทุจริตคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (เอกสาร1)
 • การประกาศ และเผยแพร่ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วม (เอกสาร2)
 • การเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแบบอย่าง (เอกสาร3)
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของจังหวัดสมุทรสาคร
  - โครงการสร้างค่านิยมและจิตสำนึกของบุคลากร (เอกสาร4)
  - โครงการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (เอกสาร5)
  - โครงการอบรมเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต (เอกสาร6)
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (เอกสาร7)
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร (เอกสาร8)
     
   

 จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนในจังหวัด

           - แจ้งหน่วยงานในจังหวัดให้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน (ดาวน์โหลด)

           - การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (ดาวน์โหลด)

           - ส่วนราชการรายงานผลการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (ดาวน์โหลด)

           - คู่มือการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

     
   

จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

            - ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นโยบายป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

            - บันทึกข้อความจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค0017.5/759 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

     
   

จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

           - หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค (ดาวน์โหลด)

           - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ดาวน์โหลด)

     
    จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

           - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (ดาวนโหลด)

     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

n4_20042561

หน้าหลัก อพ.สธ. / ข่าวสาร-กิจกรรม /

 

 

 

 

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหลักเขต

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

   

       

       

       

 

 

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำคณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหลักเขต

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

      

 

 

 
     
     
     
   
 

:::: ผู้บริหารจังหวัดสมุทรสาคร ::::

ผู้บริหารจังหวัดสมุทรสาคร

วาระงานผู้บริหาร

เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงานภายในจังหวัดหน่วยงานส่วนกลาง

คุณพึงพอใจเว็บไซต์ใหม่ของจังหวัดสมุทรสาครเพียงใด

มากที่สุด - 46.9%
มาก - 19.8%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 9.4%
น้อยที่สุด - 11.5%

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1661565
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
731
608
2292
15542
26445
1661565

|
 

:::: หนังสือเวียน/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ::::

เดือนกันยายน 2561

เรื่อง วันที่ประกาศ หน่วยงาน
การประชุมกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) 18/09/61 ก.ยุทธศาสตร์ 
ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....  18/09/61 ก.ยุทธศาสตร์
ขอให้ตรวจสอบ ข้อความ ข้อระเบียบหรือข้อกฎหมายในร่างตำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  -สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-  -สิ่งที่ส่งมาด้วย 2- 17/09/61 ก.อำนวยการ
ขอเชิญประชุมการติดตามผลการดำเนินการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2561  (รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561) 17/09/61 ศูนย์ดำรงธรรม
เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร 12/09/61 ปกครอง
เชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร 12/09/61 ปกครอง
เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 9/ 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561                                                                                                       12/09/2561 ก.อำนวยการ
ประกวดราคาจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาระบบการตลาด กิจกรรมหลักธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล กิจกรรมจัดงานแสดงศักยภาพ (Hub of Seafood) ของจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/09/61 ก.อำนวยการ
รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 8 /2561 เดือนสิงหาคม 2561 06/09/61 ก.อำนวยการ
รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [เอกสารดาวน์โหลด แบบรายงานฯรูปแบบไฟล์ excel กรอกเฉพาะของโครงการของหน่วยงานตนเองเท่านั้น และส่งไฟล์กลับทางอีเมล ] 05/07/61 ก.ยุทธศาสตร์
กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสาคร 05/09/61 หน่วยตรวจสอบภายใน
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                      04/09/61  ก.อำนวยการ

 


อ่านเพิ่มเติม...

ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์

:::: วีดิทัศน์เด่น ::::

แผนที่ป่าไม้ของจังหวัดสมุทรสาคร

:::: สถานที่ท่องเที่ยว ::::

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ณ... Read more
หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี     หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี          ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไก่ดี โดยเมื่อประมาณ พ.ศ.2525... Read more
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง   ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง       ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หรือเจ้าพ่อวิเชียรโชติ สร้างแบบเก๋งจีน... Read more
พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร                   พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร บนเนื้อที่ ๑๔๓ ไร่ ๘๓ ตารางวา... Read more
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย           ตั้งอยู่ตำบลบางหญ้าแพรก บริเวณปากแม่น้ำท่าจีนฝั่งขวา เดินทางไปตามถนนสุทธิวาตวิถี... Read more
วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)           ตั้งอยู่ตรงปากอ่าวสมุทรสาคร ตำบลท่าฉลอม ตรงข้ามกับตัวเมือง เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข... Read more
วัดโกรกกราก                     ตั้งอยู่ที่ ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสาคร สังกัด... Read more
วัดเจษฎาราม           ตั้งอยู่ถนนเจษฎาวิถี  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏ... Read more
จุดชมโลมาและวาฬที่ศาลมัจฉาณุ               บริเวณปากอ่าวมหาชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นสถานที่เต็มไปด้วยปลาโลมา... Read more
อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม             อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร... Read more
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร             ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร เป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสัตว์น้ำน้องใหม่... Read more
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร           วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร... Read more
หมู่บ้านประมง                        ปากอ่าวไทยเป็นช่วงรอยต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม... Read more
แหล่งดูนกและพื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน           บริเวณปากอ่าวมหาชัยทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก... Read more

:::: ปฏิทินเทศกาลและงานประเพณี ::::

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
เดือนมกราคม   งานนมัสการหลวงปู่วัดโกรกกราก (งานประจำปีวัดโกรกกราก)           ... Read more
เดือนกุมภาพันธ์   งานนมัสการศาลพันท้ายนรสิงห์          จัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี... Read more
เดือนมีนาคม   งานสุขาภิบาลท่าฉลอม          จัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม... Read more
เดือนเมษายน งานประเพณีแห่หลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร          จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี... Read more
เดือนมิถุนายน ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง         ... Read more
เดือนสิงหาคม ประเพณีการแข่งขันเรือยาว           การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ... Read more
เดือนกันยายน งานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง          จัดขึ้นที่วัดคลองครุ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ในวันขึ้น 15 ค่ำ... Read more
เดือนตุลาคม งานประเพณีล้างเท้าพระและตักบาตรดอกไม้          จัดขึ้นที่วัดเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว... Read more
เดือนพฤศจิกายน งานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม          จัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี... Read more

web page hit counter