Text size

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

  การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดสมุทรสาคร

 

การประชุมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ครั้งที่

ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง
       ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาฯ     
2/2561
17 ตุลาคม 2561 - ยังไม่กำหนด -

การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่
 

รายละเอียด

1/2561

 

มติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด 

 จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2561

ดาวน์โหลด  

 

3/2560

 มติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด                

 จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่3/2560

2/2560

มติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด                

 จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่2/2560

1/2560

มติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด                

 จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่1/2560     

 

 เกณฑ์มาตรฐานราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) 

 

http://www.mdes.go.th/view/1/ราคากลาง/ (Web กระทรวงดิจิทัล) หรือ PDF File  

 

-  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง MDES ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)

-  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปี 2560 (ประกาศ ณ 11 ตุลาคม 2560)

-  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT (เพิ่มเติม Tablet)

-  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet) ของกระทรวงมหาดไทย

 

  หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2560)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

- ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2560)

//สิ่งที่ส่งมาด้วย 1// สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 // สิ่งที่ส่งมาด้วย3 /

หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท)

หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการบบริหารฯ ครั้งที่ 2/2558) ที่ สค 0017.1/ว 2311]ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 

 แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ สค 0017.1/ว 512]ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558    (แบบฟอร์มโครงสร้างหน่วยงาน)   

 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  ที่ สค 0017.1/ว2353   

-  ขั้นตอนการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

แบบฟอร์มเสนอคณะกรรมการ ฯ พิจารณา  

1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

   (1) แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ก่อนการจัดหา)  (แบบ คกก.มท.01)

   (2) แบบรายงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์   งบประมาณ ไม่เกิน 10 ล้าน  (แบบ คกก.มท. 02)

   (3) แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  (หลังจากการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ฯ)  (แบบ คกก.มท.03)

2. การจัดหาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

   (1) แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ก่อนการจัดหา)  (แบบ คกก.มท.01)

   (2) แบบรายงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์งบประมาณ ไม่เกิน 10 ล้าน  (แบบ คกก.มท. 02)

   (3) แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

   (4) แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  (หลังจากการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ฯ) (แบบ คกก.มท.03)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

 

มติคณะกรรมการการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสาคร
 
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ.2559

 


สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร :  034 425 079   (62345) 

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web page hit counter