Text size

       

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ.) จังหวัดสมุทรสาคร


 

 

 

  

 

 

 

การประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 1/2561 อ่านต่อ

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2561

 

 

การประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 1/2560 อ่านต่อ

 - รายงานการประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ครั้งที่ 1/2560

 

 

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

 

 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเชิดชัย จริยะปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุน การดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือคณะทำงานฯ...  อ่านต่อ

 

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท

     วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท...  อ่านต่อ

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
     
   กลับสู่เวอร์ชั่นเดิม  

web page hit counter