Text size
 

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

 

(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์จังหวัด

           - ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การเผยแพร่ข่อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

-กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

                       

(2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

       ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน 

           -นโยบายและยุทธศาสตร์ 

           -แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

           -แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

           -วัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยมขององค์กร 

           -โครงสร้างหน่วยงาน

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม

 

 

 

 

(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน          

           -ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสมุทรสาคร

 

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 

(2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือวางระบบให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

(1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

 

 

- สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

(2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

           - มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

- กลุ่มงานอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

(3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

- สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

(4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นระบบ

- สำนักงานคลังจังหวัด

 

ตัวชี้วัดที่ 1 การดำเนินงานตามภารกิจ 

 

(1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

           - แผนปฏิบัติราชการประจำปี (http://www.samutsakhon.go.th/2014-01-05-08-40-35/2014-01-05-08-44-13)

           - แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (http://www.samutsakhon.go.th/2014-01-05-08-40-35/2014-01-11-04-07-22)

 

 

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเินินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

            - รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (http://www.samutsakhon.go.th/component/content/article/9-uncategorised/184-strategy_report)

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

 

 

จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

           -ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60) ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561 

           -รายงานผลการดำเนินงาน

 

 

- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

ตัวชี้วัดที่ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

 

จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อสาธารณชน 

       -ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561

       -การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

 

 

- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ตัวชี้วัดที่ 4 การจัดการเรื่องร้องเรียน 

 

 

จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน ของจังหวัด

 

 

- กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

ตัวชี้วัดที่ 1 การรับสินบน 

 

 

จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

 

- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

ตัวชี้วัดที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

 

 

จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด

 

- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

 

- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

(1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนในจังหวัด

 

- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

(2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในจังหวัด

- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

ตัวชี้วัดที่ 3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

(1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

       -หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค

       -แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

 

-กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

(2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

-กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

     

ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ    

 

 

(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการกลไล หรือการวางระบบในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ

        - ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

-กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

(2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ เป็นแบนเนอร์บน Home page ดังนี้

       

        - http://www.samutsakhon.go.th/component/content/article/9-uncategorised/101-2014-08-05-07-02-57

        

        -  https://www.info.go.th/#!/th/search///

-กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

     

web page hit counter