Text size
     

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด...)

 

ผลการดำเนินการของโครงการ
     
                    แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 61 (ดาวน์โหลด)
     
    แบบรายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)
     
    ผลการดำเนินงานตามแผนฯ (ดาวน์โหลด)
     
    จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

            - ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นโยบายป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ

จังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

            - บันทึกข้อความจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค0017.5/759 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน

การป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

     
   

การดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด (รายละเอียด)

 • การจัดงานวันต่อต้านการทุจริตคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (เอกสาร1)
 • การประกาศ และเผยแพร่ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วม (เอกสาร2)
 • การเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแบบอย่าง (เอกสาร3)
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของจังหวัดสมุทรสาคร
  - โครงการสร้างค่านิยมและจิตสำนึกของบุคลากร (เอกสาร4)
  - โครงการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (เอกสาร5)
  - โครงการอบรมเสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต (เอกสาร6)
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (เอกสาร7)
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร (เอกสาร8)
     
   

 จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนในจังหวัด

           - แจ้งหน่วยงานในจังหวัดให้วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน (ดาวน์โหลด)

           - การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (ดาวน์โหลด)

           - ส่วนราชการรายงานผลการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (ดาวน์โหลด)

           - คู่มือการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

     
   

จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

            - ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นโยบายป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

            - บันทึกข้อความจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค0017.5/759 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

     
   

จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

           - หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค (ดาวน์โหลด)

           - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ดาวน์โหลด)

     
    จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

           - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (ดาวนโหลด)

     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

web page hit counter