Text size

        

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ.) จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

|  ||

 

  • ข่าวสาร-กิจกรรม
 

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหลักเขต

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (20 เมษายน 2561)

Read more ...

 

ศึกษาดูงานแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ ตำบลคลองไผ่

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา(19 เมษายน 2561)

Read more ...

 

คณะครูแกนนำโครงการสวนพฤกษศาสตร์ 

โรงเรียนบ้านวังจรเข้ จังหวัดสมุทรสาคร

เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

(26 ธันวาคม 2560) Read more ...

 

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

(11 ตุลาคม 2560) Read more ...

 

  • การประชุม
 

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน

ตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ครั้งที่ 1/2561 

(23 เมษายน 2561) Read more ...

 

การประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 1/2561

(13 มีนาคม 2561) Read more ...

   - รายงานการประชุมฯ 

 

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท

(12 มิถุนายน 2560) Read more ...

 

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน

ตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร (4 พฤษภาคม 2560) Read more ...

 

การประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 1/2560

(23 มีนาคม 2560) Read more ...

   - รายงานการประชุมฯ

 

 

      

 

 

 
     
     
     
   
 

web page hit counter