Text size

หน้าหลัก อพ.สธ. / ข่าวสาร-กิจกรรม /

 

 

 

 

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหลักเขต

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

   

       

       

       

 

 

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำคณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหลักเขต

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

      

 

 

 
     
     
     
   
 

web page hit counter