Text size

หน้าหลัก อพ.สธ. / ข่าวสาร-กิจกรรม /

 

 

 

ศึกษาดูงานแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ ตำบลคลองไผ่

 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

   

วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำคณะครู อาจารย์

และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 

       

      

      

      

      

 

      

 

 

 
     
     
     
   
 

web page hit counter