Text size

        

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ.) จังหวัดสมุทรสาคร 


 


  • ข่าวสาร-กิจกรรม                                                                                                                                                                                                           

การศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ณ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี

Read more ...

 

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหลักเขต

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (20 เมษายน 2561)

Read more ...

 

ศึกษาดูงานแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ ตำบลคลองไผ่

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา(19 เมษายน 2561)

Read more ...

   
อ่านข่าวสาร-กิจกรรมทั้งหมด... 

 

 

 

  •  การประชุม
 

การประชุมคณะทำงานแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2561

(28 สิงหาคม 2561)  Read more ...

- รายงานการประชุม

 

การอบรมเสริมสร้างความรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น

(20 สิงหาคม 2561) Read more ...

 

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน

ตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ครั้งที่ 1/2561 

(23 เมษายน 2561) Read more ...

 

 

 อ่่านการประชุมทั้งหมด...  

 

   
 
 
         
 
 
 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
                 

web page hit counter