Text size

สรุปผลงานกระทรวงมหาดไทย

การแถลงผลงานรอบ 6 เดือน ของกระทรวงมหาดไทย

ณ วันที่ 21 เมษายน 2558

 

 

    การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร

   (ก.บ.จ.สค.)  

 • คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่  843/2558

 • คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่  1559/2560

    

  1/2560        ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 1/2560

                     [รายงานการประชุม] 


   

  4/2559     ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 4/2559

                    [รายงานการประชุม]

  3/2559     ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 3/2559

                    [รายงานการประชุม]

  2/2559     ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 2/2559

                    [รายงานการประชุม]

  1/2559     ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 1/2559

                    [รายงานการประชุม] 


    

  3/2558    ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 3/2558

               [รายงานการประชุม]

  2/2558   ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 2/2558

               [รายงานการประชุม]

  1/2558   ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 1/2558

               [รายงานการประชุม] 


    

  7/2557    ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 7/2557

                   [รายงานการประชุม]

  6/2557   ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 6/2557

                   [รายงานการประชุม]

  5/2557    ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 5/2557

                   [รายงานการประชุม]

  4/2557   ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 4/2557

                   [รายงานการประชุม]

  3/2557   ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 3/2557

                   [รายงานการประชุม]

  2/2557    ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 2/2557

                   [รายงานการประชุม]

  1/2557   ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 1/2557

                   [รายงานการประชุม]

   

   

  การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

  จังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.)

      คำสั่งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร (กรอ.สค.) 

 
 

 

  2/2561   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 2/2561 

                 [รายงานการประชุม]

  1/2561   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 1/2561 

                 [รายงานการประชุม]


  4/2560   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 4/2560

                 [รายงานการประชุม]

 3/2560   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 3/2560

                 [รายงานการประชุม]

 2/2560   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 2/2560

                 [รายงานการประชุม] 

 1/2560   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 1/2560

                [รายงานการประชุม]  


5/2559  ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 5/2559

                [รายงานการประชุม] 

4/2559   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 4/2559

                [รายงานการประชุม] 

3/2559   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 3/2559

                [รายงานการประชุม] 

2/2559   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 2/2559

                [รายงานการประชุม] 

1/2559   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 1/2559

                [รายงานการประชุม]  


4/2558  ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 4/2558

                [รายงานการประชุม] 

3/2558   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 3/2558

                [รายงานการประชุม] 

2/2558   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 2/2558

                [รายงานการประชุม] 

1/2558   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 1/2558

                [รายงานการประชุม]  


4/2557   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 4/2557

                 [รายงานการประชุม] 

3/2557   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 3/2557

                 [รายงานการประชุม] 

2/2557   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 2/2557

                 [รายงานการประชุม] 

1/2557   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 1/2557

                 [รายงานการประชุม]  


 4/2556   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 4/2556

                 [รายงานการประชุม] 

 3/2556   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 3/2556

                 [รายงานการประชุม] 

 2/2556   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 2/2556

                 [รายงานการประชุม] 

 1/2556   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 1/2556

                 [รายงานการประชุม]   


  6/2555   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 6/2555

                 [รายงานการประชุม] 

 5/2555   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 5/2555

                 [รายงานการประชุม] 

 4/2555   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 4/2555

                 [รายงานการประชุม] 

 3/2555   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 3/2555

                 [รายงานการประชุม] 

 2/2555   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 2/2555

                 [รายงานการประชุม] 

 1/2555   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร  (กรอ.สค.) 1/2555

                 [รายงานการประชุม]  

 

    การประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรสาคร (อจร.สค.)

        à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้องคำสั่งคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ที่  3/2553 - 77/2553

     à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้องคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่  1492/2561   


 

          + ครั้งที่ 1/2561        การประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด (อจร.สค.)

                                     - หนังสือเชิญประชุมอนุกรรมการ

                                     - หนังสือเชิญประชุมอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                                     - หนังสือเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                     - รายงานการประชุม

 

 


 

 

 

 

                                          

web page hit counter