แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- สรุปแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2559

 

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- สรุปแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2558

 

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

- สรุปแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2557

 

 

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

- สรุปแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2555

 

 

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 

- สรุปแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2554

 

 

 

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 

- แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2553

 

- แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2553 (แบบฟอร์ม 2)

 

- แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2553 - 2556

 

- แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2553 - 2556 (แบบฟอร์ม 1)