แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
- สรุปแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2555 // ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 55
   
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
- สรุปแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2554  
   
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
- แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2553  
- แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2553 (แบบฟอร์ม 2)  
- แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2553 - 2556  
- แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2553 - 2556 (แบบฟอร์ม 1)