การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา

"สรุปแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิตปี 2557/2558"

วันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 น.เทศบาลตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์

 
 
 
 
 
 
   
 

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3441-1251