อำนาจหน้าที่
   1.แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
   2.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด
   3.จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินการตามแผน กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด
   4.อำนวยการ ประสาน และปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
   5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์
   เป็นองค์กรประสานการบริหารราชการและบูรณาการทุกภาคส่วน จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเน้นผลสัมฤทธิ์ มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

ค่านิยมสร้างสรรค์
   ทำงานเชิงรุก ทำงานเป็นทีม การเรียนรู้

   
 
 
 
 
 
......
       

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารราชการจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
contact our :samutsakhon@moi.go.th
Website :http://www.samutsakhon.go.th