ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2553 - 2556

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การเป็นครัวของโลกในด้านอาหารทะเล
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของสถานประกอบการด้านแปรรูปอาหารทะเลมีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่แรงงาน / ปี ร้อยละ 5
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.2553-2556) ร้อยละ 5 ของ 54 แห่ง ในแต่ละปี
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ ปี 2553 ทำการอบรมได้ 42 แห่ง
 

รายชื่อสถานประกอบกิจการด้านแปรรูปอาหารทะเล(จำนวนลูกจ้าง ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป)
ที่ได้มีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่แรงงาน/ปี ร้อยละ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

   
1   บริษัท ก้องภพ โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
2   บริษัท เกาะสมุทร ซีฟู้ด จำกัด
3   บริษัท เกาะสมุทร โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด
4   บริษัท คริสตัลโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
5   บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
6   บริษัท ซี.พี.ทูน่า จำกัด
7   บริษัท ซีรอเยลอาหารทะเล จำกัด
8   บริษัท เซาท์พอร์ท ซีฟู้ด จำกัด
9   บริษัท ณรงค์ซีฟู้ด จำกัด
10   บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
11   บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
12   บริษัท พรีเซิร์พ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
13   บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
14   บริษัท ลักกี้ฟู้ดส์(ไทย) จำกัด
15   บริษัท ลักกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
16   บริษัท ลัคกี้ แคนเนอรี่ จำกัด
17   บริษัท สยามสมุทรโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
18   บริษัท องกรณ์ ห้องเย็น จำกัด
19   บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด
20   บริษัท อุตสาหกรรม ทวีวงษ์ จำกัด
21   บริษัท เอเซีย แปซิฟิค(ประเทศไทย) จำกัด
22   บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จำกัด
23   บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
24   บริษัท ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด
25   บริษัท บิ๊ก คิทเช่น จำกัด
26   บริษัท คิบุน(ไทยแลนด์) จำกัด
27   บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัด
28   บริษัท ไจแอ้นท์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
29   บริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัด
30   บริษัท ไดโฮ(ประเทศไทย) จำกัด
31   บริษัท เทพคินโชฟู้ดส์ จำกัด
32   บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ สาขาจังหวัดสมุทรสาคร จำกัด(มหาชน)
33   บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด
34   บริษัท มหาชัยฟู้ด โปรเซสซิ่ง จำกัด
35   บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
36   บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
37   บริษัท ยูเนียนโปรเซนโปรดักส์ จำกัด
38   บริษัท สตาร์ฟิช จำกัด
39   บริษัท สตาร์ฟู้ดส์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
40   บริษัท สมาย.ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด
41   บริษัท สยาม ยูเนียน โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด
42   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าเรือมารีนโปรดักส์ จำกัด