ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2553 - 2556
   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : การเป็นครัวของโลกในด้านอาหารทะเล 9 ตัวชี้วัด  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ 2 ตัวชี้วัด  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 6 ตัวชี้วัด  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 5 ตัวชี้วัด  
  ภาพรวมทุกประเด็นยุทธศาสตร์

รวม

22 ตัวชี้วัด  
   


จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
Email :
samutsakhon@moi.go.th

โทร.0-3441-1251 สป. 62322, 62329