จังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ
1. ตู้รับความคิดเห็น บริเวณส่วนราชการต่างๆ
2. เว็บบอร์ดของจังหวัดและส่วนราชการ
3. แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจประจำทุกหน่วยงาน
4. โทรศัพท์ หมายเลข 034-411251
5. ส่งจดหมายโดยตรงถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
6. E-mail : samutsakhon@moi.go.th
7. จุดบริการรับเรื่องร้องเรียน / ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
8. การแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ ของจังหวัด
9. การแสดงความคิดเห็นผ่านประชาคมระดับต่าง ๆ
 


จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
Email :
samutsakhon@moi.go.th

โทร.0-3441-1251 สป. 62322, 62329