ระบบฐานข้อมูล
 

• ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2553 - 2556

 

• ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2554 (แบบ สงป.301)

 

• ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2553 (แบบ สงป.301)
   


จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
Email :
samutsakhon@moi.go.th

โทร.0-3441-1251 สป. 62322, 62329