ข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนและคูคลองสาขา (โดย สสภ.5)
  -สถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำ    
  -คุณภาพน้ำปี 2543-2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553      
  -สถานการณ์คุณภาพน้ำภัยแล้งปี 2551    
       
ข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน (โดยเครือข่ายภาคประชาชน)
  -จุดเฝ้าระวัง และ คุณภาพน้ำ        
       
ข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน (โดยเครือข่ายกระชังปลา)
  -คุณภาพน้ำ    
       
ข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน (บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน))
  -คุณภาพน้ำ    
       
สื่อมวลชนด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน
  -รายชื่อสื่อมวลชน    
       
เครือข่ายติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขา
  -ภาคประชาชน