รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดสมุทรสาคร

ปี 2555

ปี 2556

 
ครั้งที่ 6 / 2555
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555

 - ระเบียบวาระการประชุม
 - รายงานการประชุม
ครั้งที่ 3 / 2556
วันที่ 8 พฤษภาคม 2556

 - ระเบียบวาระการประชุม
 - รายงานการประชุม
 
ครั้งที่ 5 / 2555
วันที่ 27 สิงหาคม 2555

 - ระเบียบวาระการประชุม
 - รายงานการประชุม
ครั้งที่ 2 / 2556
วันที่ 7 มีนาคม 2556

 - ระเบียบวาระการประชุม
 - รายงานการประชุม
 
ครั้งที่ 4 / 2555
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555

 - ระเบียบวาระการประชุม
 - รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1 / 2556
วันที่ 28 มกราคม 2556

 - ระเบียบวาระการประชุม
 - รายงานการประชุม
 
ครั้งที่ 3 / 2555
วันที่ 24 เมษายน 2555

 - ระเบียบวาระการประชุม
 - รายงานการประชุม
   
ครั้งที่ 2 / 2555
วันที่ 22 มีนาคม 2555

 - ระเบียบวาระการประชุม
 - รายงานการประชุม
   
ครั้งที่ 1 / 2555
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

 - ระเบียบวาระการประชุม
 - รายงานการประชุม
   
 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดสมุทรสาคร

 


จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
Email :
samutsakhon@moi.go.th

โทร.0-3441-1251 สป. 62322, 62329