รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรสาคร

-

 คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)

-

 คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง แต่งตั่งคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตามกลุ่มภารกิจ

 

 

 

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ครั้งที่ 5 / 2555
วันที่ 26 ธันวาคม 2555

 - รายงานการประชุม

ครั้งที่ 4 / 2556
วันที่ 10 ตุลาคม 2556

 - รายงานการประชุม

ครั้งที่ 7/ 2557
วันที่ 23 ธันวาคม 2557

 - รายงานการประชุม

ครั้งที่ 1/ 2558
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

- รายงานการประชุม

ครั้งที่ 4 / 2555
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

 - รายงานการประชุม

ครั้งที่ 3 / 2556
วันที่ 17 กันยายน 2556

 - รายงานการประชุม

ครั้งที่ 6/ 2557
วันที่ 9 ธันวาคม 2557

 - รายงานการประชุม

ครั้งที่ 2/ 2558
วันที่ 9 ตุลาคม 2558

 - รายงานการประชุม

ครั้งที่ 3 / 2555
วันที่ 4 กันยายน 2555

 - รายงานการประชุม

ครั้งที่ 2 / 2556
วันที่ 22 เมษายน 2556

 - รายงานการประชุม

ครั้งที่ 5/ 2557
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

 - รายงานการประชุม

ครั้งที่ 3/ 2558
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

 - รายงานการประชุม

ครั้งที่ 2 / 2555
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

 - รายงานการประชุม

ครั้งที่ 1 / 2556
วันที่ 7 มีนาคม 2556

 - รายงานการประชุม

ครั้งที่ 4/ 2557
วันที่ 13 ตุลาคม 2557

 - รายงานการประชุม

 

ครั้งที่ 1 / 2555
วันที่ 16 มกราคม 2555

 - รายงานการประชุม

 

ครั้งที่ 3/ 2557
วันที่
7 กรกฎาคม 2557
 - รายงานการประชุม

 

 

 

ครั้งที่ 2/ 2557
วันที่
5 มิถุนายน 2557
 - รายงานการประชุม

 

 

 

ครั้งที่ 1/ 2557
วันที่ 1
1 กุมภาพันธ์ 2557
 - รายงานการประชุม 

 

 

 


จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
Email :
samutsakhon@moi.go.th
โทร.0-3441-1251 สป. 62322, 62329