ระบบเตือนภัยเฝ้าระวังน้ำเสียลุ่มแม่น้ำท่าจีน

 
 

 
 

• สารสนเทศคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน (สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ ทส.)

 

• มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียของจังหวัดสมุทรสาคร
   


จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
Email :
samutsakhon@moi.go.th

โทร.0-3441-1251 สป. 62322, 62329