ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2553
   
  ภาพรวมทุกผลผลิต ประจำปี 2553   ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4  
  ผลผลิตด้านเศรษฐกิจ   ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4  
  ผลผลิตด้านสังคม   ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4  
  ผลผลิตด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4  
  ผลผลิตด้านการบริหารจัดการ   ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4  
  ผลผลิตด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ   ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4  
   


จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
Email :
samutsakhon@moi.go.th

โทร.0-3441-1251 สป. 62322, 62329