ติดตาม Update ฐานข้อมูล

                                        ปี 2554

                                                                    บัญชีส่วนราชการที่รับผิดชอบข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทยและจังหวัด

                                                                    ข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทยและจังหวัด

                                        ปี 2553

                                                                    บัญชีส่วนราชการที่รับผิดชอบข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทยและจังหวัด

                                                                    ข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทยและจังหวัด

                                        ปี 2552

                                                                    บัญชีส่วนราชการที่รับผิดชอบข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทยและจังหวัด

                                                                    ข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางมหาดไทยและจังหวัด

 


จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
Email :
samutsakhon@moi.go.th

โทร.0-3441-1251 สป. 62322, 62329