ประกาศประกวดราคา / สอบราคา
 
เรื่อง หน่วยงาน เอกสารแนบ  
เดือนกรกฎาคม 2554      
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยฟอร์มัลดีไฮด์ 2 % ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศระบายความร้อน แบบรวมศูนย์ Condenser Unit
จำนวน 1 ชุด และ Fan Coil Unit จำนวน 6 ชุด พร้อมติดตั้ง
โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลนในนิคมสหกรณ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-2109  
ประกวดราคาจ้างเหมา ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องปั่นหาค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน 5 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3442-6758  
       
เดือนมิถุนายน 2554      
สอบราคาซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 15 หลัง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทองหลาง โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โทร.0-3447-3256  
สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์การให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 191  
สอบราคาจ้างเหมาจัดเตรียมงานตลาดนัดวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายสมุทรสาคร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ww.samutsakhon.doae.go.th  
สอบราคาจ้างทำวัสดุในโครงการสมุทรสาครอาหารปลอดภัยเสริมสุขอนามัยผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1280  
สอบราคาซ่อมแซมและปรับปรุงช่องระบายน้ำ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน สำนักงานที่ดินจังหวัดสุมทรสาคร โทร.0-3441-1294 ต่อ 13  
สอบราคาจ้างทาสีอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สาขาอำเภอกระทุ่มแบน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-2452-5 , 0-3482-0507-8 ต่อ 128-131  
สอบราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ชนิด Leased Line Internet และอุปกรณ์ จำนวน
1 งาน
โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพแบบศูนย์รวม (Central monitor) จำนวน 2 ชุด โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ LCD TV ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 125 เครื่อง
พร้อมติดตั้ง
โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium Valproate Tablet 500 mg โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1188  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์การให้บริการทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 191  
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดันสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดานขนาด 24,000 BTU
ประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-1504  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียนในสังกัด
6 โรงเรียน
เทศบาลนครสมุทรสาคร โทร.0-3441-3856  
       
เดือนพฤษภาคม 2554      
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3442-5998  
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3442-5998  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 191  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 211  
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3442-5998  
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานโครงการเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสาครในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1280  
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางปลาซิวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหลวง โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โทร.0-3447-3256  
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (defibrillator) จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เครื่องตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือด (Pulse
Oximeter Simulator) จำนวน 1 ชุด
โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็ก ชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1280  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อลวดสลิงเหล็กพร้อมติดตั้งโครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร โครงการชลประทานสมุทรสาคร โทร.0-3483-9037  
       
เดือนเมษายน 2554      
สอบราคาซื้อวัสดุโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ชื่อโครงการส่งเสริมอาชีพครอบครัวตัวอย่างตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-1717  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์การให้บริการเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 191  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์การให้บริการการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 191  
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-2452-5  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-2452  
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 BTU ฉลากเบอร์ 5 จำนวน 117 เครื่อง ด้วยวิธีการทาง
อิเล้กทรอนิกส์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 211  
       
เดือนมีนาคม 2554      
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Nifedipine Controlled Release Tablet 30 mg โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1188  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.บริเวณวัดพันธุวงษ์ หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1010  
       
เดือนกุมภาพันธ์ 2554      
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนหินเลียบชายฝั่งทะเล หมู่ 7 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร โทร.0-3441-1010  
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับ นายจำรัส สุขผล หมู่ที่ 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โทร.0-3441-1844 โทรสาร 0-344-26911  
สอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยเฟาว์เลอร์ 3 ไกร์ ระบบไฟฟ้า จำนวน 18 เตียง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดมีรูผ่านตลอดเปลี่ยนหัวได้ จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Octreotide injection 1 mg/5 ml โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1188  
สอบราคาซื้อดินถมที่พร้อมเกลี่ย จำนวน 1,500 ลบ.ม. โครงการชลประทานประทานสมุทรสาคร โครงการชลประทานสมุทรสาคร โทร.0-3483-9037  
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3481-1306  
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร http://www.samutsakhon.doae.go.th  
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ครั้งที่ 2 กิจกรรมการป้องกันกำจัดแมลงตำหนามมะพร้าวโดยใช้แตนเบียน สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร http://www.samutsakhon.doae.go.th  
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสร้างอาชีพหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร http://www.samutsakhon.doae.go.th  
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3481-1306  
การประกวดราคาจ้างโครงการเส้นทางเดินชมพื้นที่ประวัติศาสตร์บริเวณอุทยานศาลพันท้ายนรสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3481-1306  
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และทางเท้าเลียบคลองสี่วาตากล่อม หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน โทร. 0-3447-1322  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน โทร.0-3447-1912 ต่อ 109  
การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน โทร.0-3447-1912 ต่อ 123  
       
เดือนมกราคม 2554      
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 191  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 191  
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วด้านข้างทิศใต้ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย เทศบาลนครสมุทรสาคร โทร.0-3441-3856  
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3481-1306,0-3481-1258  
สอบราคาจัดจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้า พร้อมเดินสายไฟแรงต่ำระบบ 3 เฟส โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างสะพานชมธรรมชาติป่าชายเลน (ครั้งที่ 2) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3481-1306,0-3481-1258  
สอบราคาซื้อวัสดุ ส.1/2554 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน โทร.0-2447-1033 http://www.samutsakhon.doae.go.th/  
       
เดือนธันวาคม 2553      
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-2452-5 ต่อ
128-131
 
สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดแสง จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องรับ - ส่งผ้าและน้ำดื่ม จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 211  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Diethylcarbamazine Citrate 300 มิลลิกรัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 191  
สอบราคาจัดจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมแผ่นฟิล์มเอกซเรย์เพื่อตรวจสุขภาพ จำนวน 20,000 คน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างสะพานชมธรรมชาติป่าชายเลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3481-1306,0-3481-1258  
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เทศบาลนครสมุทรสาคร โทร.0-3441-3856  
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล.เลียบคลอนตาหลี ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพ้ว โทร.0-3448-1010  
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอนดอนโฆ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพ้ว โทร.0-3448-1010  
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบเตียง (ขาหยั่ง) จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
       
เดือนพฤศจิกายน 2553      
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้าชนิดวิเคราะห์ผลแบบ 12 ลีด โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องเครื่องล้างและทำการฆ่าเชื้อสำหรับกล้องเอ็นโดสโคป โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
ประกวดราคาจ้างเหมา ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน โทร.0-3447-3256  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ระบบอัตโนมัติความจุไม่น้อยกว่า 320 ลิตร โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร  
สอบราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดจ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารสนับสนุนและบริการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดจ้างเปลี่ยนหลังคาห้องประชุม โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องให้สารละลายทางเส้นเลือด ชนิด 2 ช่องสัญญาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่อง X-Ray ฟันเคลื่อนที่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1188  
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องกรอขยายคลองรากฟัน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อ Aerotor Handpiece จำนวน 20 หัว (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อระบบเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
ยกเลิกประกวดราคาจ้าง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร  
       
เดือนตุลาคม 2553      
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-2452-5 ต่อ
128-131
 
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1188  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
       
เดือนกันยายน 2553      
การประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-1251  
สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการเพิ่มเติมระดับ 3-4 สำหรับสถานีอนามัยบ้านบ่อ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อ Aerotor Handpiece จำนวน 20 หัว โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อหัวกล้องถ่ายทอดภาพ (Camera Head) โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อ Mobile Unit โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิต โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องสมุดโรงพยาบาลสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายและสลับสัญญาณ (Switch)ขนาด 24 Port โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดีทัศน์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิต โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
       
เดือนสิงหาคม 2553      
สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักเพื่อติดตั้งเหล็กดัดของบ้านพักสำนักคลังจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-1504  
สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-1294 ต่อ 13  
สอบราคาก่อสร้างทางลาดอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาชากระทุ่มแบน สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-1294 ต่อ 13  
สอบราคาจ้างปรับปรุงรื้อถอนและปูกระเบื้องชั้นล่างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-1294 ต่อ 13  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1188  
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โทร.0-3447-3256  
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1188  
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดันสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติโดยใช้กระบอกฉีดยา โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องเป่าลมร้อนแก่ผู้ป่วยขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทต่างๆ สำหรับเลี้ยงผู้ป่วยใน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
ประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีในซีรั่มหรือพลาสม่าหริอปัสสาวะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
ประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1188  
       
เดือนกรกฎาคม 2553      
สอบราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิภายใต้ด้วยอากาศและอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ ฯ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า เทศบาลนครสมุทรสาคร โทร.0-3441-3856  
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-1294 ต่อ 13  
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วไฟฟ้าป้องกันช้างป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 โทร.0-3221-1025  
สอบราคาจ้างขุดลอกคลองทวีผล - คลองวัดท่ากระบือ หมู่ที่ 6,7 ตำบลบางยาง ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน โทร.0-3447-1322  
สอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276 ต่อ 211  
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1188  
       
เดือนมิถุนายน 2553      
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-1251  
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดผู้พิการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 2
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3482-0903  
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (ครั้งที่ 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276 ต่อ 211  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276 ต่อ 211  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276 ต่อ 211  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276 ต่อ 211  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276 ต่อ 211  
สอบราคาจ้างก่อสร้างรายการ รั้ว ถนน คอนกรีตและประตูสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276 ต่อ 211  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276 ต่อ 211  
สอบราคาจ้างขุดลอกคลองหัวตะเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร โทร.0-3441-1010  
สอบราคาจ้างขุดลอกคลองราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 7,8 ตำบลบ้านเกาะ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร โทร.0-3441-1010  
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาโคก หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร โทร.0-3441-1010  
สอบราคาจ้างขุดลอกคลองโคกมะกอก หมู่ที่ 2,4 ตำบลชัยมงคล ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร โทร.0-3441-1010  
สอบราคาจ้างขุดลอกคลองนาบ้านท่าเนื้อ หมู่ 4 ตำบลอำแพง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพ้ว โทร.0-3448-1010  
ประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้ออุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิต โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1188  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276 ต่อ 211  
       
เดือนพฤษภาคม 2553      
สอบราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับอัลตราซาวด์และเครื่องแสดงผลการวัดกระแสไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ พร้อมระบบกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าร่วมกับผลการวัดกระแสไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารบ้านพัก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3442-6424,0-3442-4981  
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงทาสีอาคารพักพยาบาล 3 ชั้น จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือรักษาด้วยการช่วยการเคลื่อนไหวทั้งมือและเท้า โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1188  
สอบราคาจัดซื้อเครื่องตรวจใส่และวิเคราะห์เครื่องช่วยฟัง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดซื้อเครื่องตรวจการได้ยิน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่อง NIBP โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อตู้ตรวจการได้ยิน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276 ต่อ 211  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276 ต่อ 211  
สอบราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจทางเคมี จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องหั่นย่อยซากพืช จำนวน 3 เครื่อง สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0-3471-1711  
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาNifedipine Controlled Release Tablet 30 mg โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1188  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
       
เดือนเมษายน 2553      
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลหนองนกไข่ ที่ทำการปกครองอำเภอกระทุ่มแบน  
ประกวดราคาจัดซื้อยา Valsartan Tablet 80 mg จำนวน 476,000 Tablet และ Pioglitazone Tablet 30 mg จำนวน 216,000 Tablet ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1188  
ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย, บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4, ป้ายชื่อและรั้วตาข่ายลวดถัก ของสถานีอนามัยตำบลสวนหลวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0-3471-1571  
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3482-0903  
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร  
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-1294 ต่อ 13  
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารพาณิชย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
       
เดือนมีนาคม 2553      
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์การทำงานของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย๋ จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Triamcinolone acetonide nasal spray 55 mcg/dose,
120 dose
โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1188  
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium Valproate Tablet 500 mg โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1188  
สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-1718  
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0-3471-1571 ต่อ 204    
ประมูลขายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3448-1465      
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532    
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องพักแฟลตพยาบาล จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
       
เดือนกุมภาพันธ์ 2553      
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532    
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532    
สอบราคาจ้างจัดทำ "เอกสารวิชาการแนะนำการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในเรือประมงและเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างถูกวิธี" สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-3309  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-2452-5,0-3482-0507-8 ต่อ 128-130  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์แวน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,900 ซีซี จำนวน 1 คัน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-2452-5,0-3482-0507-8 ต่อ 128-130  
สอบราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร www.samutsakhon.doae.go.th  
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรและครุภัณฑ์การเกษตรกิจกรรมพืชผักสวนครัว โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร www.samutsakhon.doae.go.th  
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรเลขที่ ส3/2553 โครงการแผนพัฒนากลุ่มผู้ผลิตพืชปลอดภัย สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร www.samutsakhon.doae.go.th  
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน (คสล.) ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำการปกครองอำเภอกระทุ่มแบน โทร.0-3447-1322  
สอบราคาซื้อเครื่อง Yag Laser จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งวัดปัจจันตาราม
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3481-1306,0-3441-1163  
ประกวดราคาจัดซื้อฟิล์มเอกซเรย์ ชนิด Green Film จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดซื้อผ้าห่มสีขาว ขนาด 60x82 นิ้ว หนัก 2.83 ปอนด์ จำนวน 1,250 ผืน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปรับระดับอาคารชั้นล่าง สถานีอนามัยบ้านศรีเมือง จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟส และสามารถติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดจ้างเดินสายเคเบิลโทรศัพท์ 400 คู่สายระหว่างอาคารเก่าและอาคารสร้างใหม่ จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
       
เดือนมกราคม 2553      
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3481-1306  
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายนอกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
ประกวดราคาจัดซื้อเตียงผ่าตัดควบคุมด้วย Remote Control จำนวน 3 เตียง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532,0-3442-9333 ต่อ 5301  
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายอาจารย์สมนึกพัฒนา (บ้านป้านี) หมู่ 2 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพ้ว โทร.0-3448-1010  
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ตึก อาคารต่างๆและหอผู้ป่วย ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โทร.0-3484-4430 ,0-3447-3256  
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงทาสีอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว 4 ชั้น จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-1041  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดซื้อวัสดุ / ครุภัณฑ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0-3471-1711  
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0-3471-1711  
สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 604 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่อง Respirator สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อกล่องใส่ของมีคม (Disposable) ขนาด 5 x 7 นิ้ว จำนวน 3,600 กล่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3482-0903  
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3481-1306  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
       
เดือนธันวาคม 2552      
ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดจ้างผลิตถุงผ้าดิบ จำนวน 3,400 ใบ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Rosiglitazone Tablet 8 mg โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1188  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องปั๊มสุญญากาศและอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องบีบรัดตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (เดี่ยว) จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรความดันและเวลาแบบ Non-invasive mode พร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Nifedipine Controlled Release Tablet 30 mg โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1188  
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบ (Portable Volume Respirator) จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
การประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งวัดปัจจันตารามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3481-1306  
สอบราคาโครงการจัดสร้างซุ้มขายสินค้าตลาดริมน้ำบ้านแพ้วและวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-1251  
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0-3471-1711  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-1043  
ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
การขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-1504  
สอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 211  
       
เดือนพฤศจิกายน 2552      
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สำหรับ สถานีอนามัยบ้านท่าแร้ง จำนวน 1 หลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 211  
สอบราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านคลองปีกนก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร โทร.0-3441-1010  
สอบราคาจ้างขุดลอกคลองเกตุม ระยะทางยาว 2,800 เมตร ปีงบประมาณ 2553 ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร โทร.0-3441-1010  
จำหน่ายอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 ของสถานีอนามัยดอนไก่ดี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3447-3552  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับงานศัลยกรรมสมอง จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจหลอดลมชนิดไฟเบอร์ (Tracheal Intubation Fiberscope) จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532   
สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชีพจรและออกซิเจนในกระแสเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532   
สอบราคาจัดสร้างคลินิกนมแม่เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการให้เด็กดื่มนมแม่
ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวโดยปรับปรุงบริเวณอาคารแม่ชั้น 4 ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน
โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532   
สอบราคาซื้อเครื่องตัดผิวหนังด้วยแรงลม จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532   
สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าโครงการพระดำริ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3481-1306,0-3481-1258  
       
เดือนตุลาคม 2552      
ประกวดราคาจัดซื้อรถตู้ปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 211  
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 211  
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า
จำนวน 130 เครื่อง  (ครั้งที่ 2)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532   
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า
จำนวน 130 เครื่อง
โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532   
สอบราคาซื้อเก้าอี้ทำฟันเคลื่อนที่ จำนวน 2 ตัว โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532   
สอบราคาซื้อตู้เย็นเพื่อเก็บอาหารสายยางแบบ 3 ประตู เปิดด้านหน้าและด้านหลัง ขนาด 1,650x800x2,000 มม. จำนวน 1 ตู้ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532   
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงหน่วยงานพิเศษรวมใจ จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ชนิด Leased Line Internet และอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อ Mobile Unit จำนวน 4 ตัว โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อ Grid Cassette จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร (Volume Controlled Respirator)เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบ (Portable Volume Respirator) จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดหัวตรวจ
(PURE WAVE CRYSTAL) จำนวน 1 เครื่อง
โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วสถานีอนามัยบ้านบางปลา จำนวน 1 งาน  (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องเขย่าถุงเลือด จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร ครั้งที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 211  
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3482-0507-8,0-3441-2452 ต่อ 128-131  
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร และอาคารที่พักอาศัย สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3482-0903  
สอบราคาจ้างลงหินคลุกปรับระดับรอบสถานีอนามัยวัดน่วมกานนท์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และ ป้ายชื่อสำนักงานพร้อมประตู เปิด - ปิด
สถานีอนามัยบ้านอ้อมโรงหีบ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
       
เดือนกันยายน 2552      
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โทร.0-3447-3256  
สอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0-3471-1571  
สอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยแสงอินฟราเรด จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อหัว Aerotor handpiece จำนวน 10 อัน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องอัดฉีดอุดและตัดคลองรากฟัน จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องกรอกระดูกรากเทียม สำหรับทันตกรรมรากเทียม จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชีพจรและออกซิเจนในกระแสเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อชุดเจาะกระดูกขากรรไกร สำหรับทันตกรรมรากเทียม จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 17 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ (ระบบไปป์ไลน์ของออกซิเจน,อากาศ และสุญญากาศ) จำนวน 24 จุด โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
       
เดือนสิงหาคม 2552      
สอบราคาจัดจ้างตกแต่งภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในและภายนอกศาลากลาง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-1251  
สอบราคาจัดซื้อ Software ระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบสถานีอนามัยชายทะเลบางกระเจ้า พร้อมยกระดับปรับปรุงป้ายเดิมและติดตั้งตาข่ายลูกกรงรั้วเดิมตามแนว ระดับใหม่ 4 ด้าน จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ด้านหน้า-ด้านข้าง สถานีอนามัยตำบลท่าจีน พร้อมป้ายชื่อหินแกรนิตดำ และประตูทางเข้า-ออก บานเลื่อนเหล็กรูปพรรณ จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างลงหินคลุกปรับระดับรอบสถานีอนามัยวัดน่วมกานนท์ จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วสถานีอนามัยบ้านบางปลา จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.และป้ายชื่อสำนักงานพร้อมประตู เปิด-ปิด จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
       
เดือนมิถุนายน 2552      
สอบราคาซื้อรถเข็นผู้ป่วยนอน แบบตัวเปลยกได้ จำนวน 10 คัน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาทางอ้อม จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 211  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร และวัสดุก่อสร้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-1043 โทรสาร 0-3442-6995  
       
เดือนพฤษภาคม 2552      
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3442-7116  
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดซื้อพันธุ์ต้นกล้าพะยอม สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0-3471-1711  
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0-3476-4591-3  
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Desloratadine Tablet 5 mg โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1188  
การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 อำเภอเมืองสมุทรสาคร โทร.0-3441-1010,0-3442-9318,0-3442-7117 ต่อ 18  
สอบราคาซื้อ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ขนาด 6.0 มม. จำนวน 170 ตัว โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3441-1251  
       
เดือนเมษายน 2552      
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อพัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างโรงเรือนโรงสีข้าวชุมชน สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม โทร.0-3471-1711  
สอบราคาจ้างต่อเติมชั้นล่างสถานีอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 211  
สอบราคาจ้างต่อเติมชั้นล่างสถานีอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 211  
สอบราคาจ้างต่อเติมชั้นล่างสถานีอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 211  
สอบราคาจ้างต่อเติมชั้นล่างสถานีอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1276-8 ต่อ 211  
       
เดือนมีนาคม 2552      
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างทำเสื้อประชาสัมพันธ์ อสม.และเสื้อประชาสัมพันธ์ผลงาน อสม.ดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3487-1267 ต่อ 211  
สอบราคาซื้อ สาย LAN CAT 6 E ยาว 350 M/กล่อง จำนวน 57 กล่อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงและติดตั้งปล่องควัน จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานหน่วยงานจ่ายกลาง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Mometasone nasal spray 50 mcg โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1188  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
ประมูลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โทร.0-3447-3256  
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
สอบราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ (ครั้งที่ 3) โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร.0-3441-1532  
 


จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
Email :
samutsakhon@moi.go.th

โทร.0-3441-1251 สป. 62322, 62329