ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2551 จังหวัดสมุทรสาคร
   
รอบที่ 1 รอบที่ 2
   


จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
Email :
samutsakhon@moi.go.th

โทร.0-3441-1251 สป. 62322, 62329