รายงานผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2552 จังหวัดสมุทรสาคร

 

                                                                    บทนำ

                                                                    ผลการดำเนินงาน

                                                                    แบบฟอร์มที่ 1(หมวด1)

                                                                    แบบฟอร์มที่ 1(หมวด4)

                                                                    แบบฟอร์มที่ 2

                                                                    แบบฟอร์มที่ 3.1

                                                                    แบบฟอร์มที่ 3.2

                                                                    แบบฟอร์มที่ 3.3

                                                                    แบบฟอร์มที่ 4

                                                                    แบบฟอร์มที่ 5

                                                                    แบบฟอร์มที่ 6

                                                                    แบบฟอร์มที่ 7.1

                                                                    แบบฟอร์มที่ 7.2

                                                                    แบบฟอร์มที่ 8

 


จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
Email :
samutsakhon@moi.go.th

โทร.0-3441-1251 สป. 62322, 62329