ฐานข้อมูลสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (PMQA)
   
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2551 จังหวัดสมุทรสาคร
รายงานผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2552 จังหวัดสมุทรสาคร
   


จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
Email :
samutsakhon@moi.go.th

โทร.0-3441-1251 สป. 62322, 62329