บรรยายสรุปจังหวัดสมุทรสาคร
   
  สัญลักษณ์/คำขวัญ
  สภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาคร
  ประชากร การบริหารราชการ และการเลือกตั้ง
  สภาพทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  (ส่วนที่ 1)   (ส่วนที่ 2)
  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม
  การผังเมืองและบริการขั้นพื้นฐาน
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ปัญหาสำคัญและการแก้ไขปัญหาของจังหวัด
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
   


                                                                                                       จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

                                                                                                                                        Email :
samutsakhon@moi.go.th

                                                                                                                                      โทร.0-3441-1251 สป. 62322, 62329