ข้อมูลสถิติจากการสำมะโน/สำรวจ/รายงานสถิติจังหวัด/สำรวจพิเศษ
                                  ข้อมูลสถิติจำแนกตามสาขา
                                      ค้นหาข้อมูลสถิติ
 
 
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
0