ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง (KPI จังหวัดสมุทรสาคร)
   
 

• สรุปผลคะแนนของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง จังหวัดสมุทรสาคร

 

• ผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรสาคร (Management Cockpit)
   


จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
Email :
samutsakhon@moi.go.th

โทร.0-3441-1251 สป. 62322, 62329