ตารางสรุปผลคะแนนของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (2)

การกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัด การกำหนดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ปี พ.ศ.2555 ปี พ.ศ.2555
ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2553
ปี พ.ศ.2552 ปี พ.ศ.2552
ปี พ.ศ.2551 ปี พ.ศ.2551
ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2550
ปี พ.ศ.2549 ปี พ.ศ.2549