ฐานข้อมูลที่ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการจัดทำได้มีการจัดแบ่งฐานข้อมูล
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

          ข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆของจังหวัด 45 กลุ่มเรื่อง เช่น ที่ตั้ง อาณาเขต
จำนวนประชากร พื้นที่ครัวเรือน ระยะทาง ป่าไม้ อุณหภูมิ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม แรงงาน รายรับรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลเพื่อการบริหาร ข้อมูลผลการดำเนินงานของจังหวัด เป็นต้น

           การจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด 45 ฐานข้อมูล ได้ดำเนินการจัดกลุ่มข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของจังหวัด ออกเป็น 7 ด้าน ตามโครงสร้าง ดังนี้
 


           ข้อมูลที่จัดเก็บตามตัวชี้วัด 32 ตัวชี้วัด เช่น อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด อัตราส่วน GPP ต่อผู้มีงานทำ อัตราคดีอาชญากรรม สัดส่วนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้และไม่มีน้ำประปาใช้ สัดส่วนคดียาเสพติดต่อจำนวนประชากร เป็นต้น
 

จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ถ.เศรษฐกิจ 1 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 0-3441-1251 e-mail: samutsakhon@moi.go.th