รัฐบาลมีนโยบายให้จังหวัดบริหารราชการแบบบูรณาการภายใต้การนำของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO
(Chief Executive Officer) โดยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเป็นเครื่องมือในการบริหารเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

     การพัฒนาจังหวัดตามแนวทางดังกล่าว ตองมีีระบบข้อมูลสนับสนุน รวมทั้งมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดอย่างมีเอกภาพ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (Provincial Operation Center ; POC) เป็นศูนย์กลาง
ในการบริหารจัดการข้อมูล และเชื่อมต่อ ศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม / ระดับกระทรวง
เพื่อประสานข้อมูลและการรายงานผลการปฏิบัติในระดับพื้นที่

     ดังนั้น จังหวัดสมุทรสาครจึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสมุทรสาครขึ้น
เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการ การบริหารจัดการ และสนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ ของผู้บริหารในการวางแผนและการปฏิบัติงานตามยุทธศาตร์
การพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมถึงการให้บริการแก่ประชาชน
ควบคู่กันไปด้วย พร้อมกันนั้นได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาครร่วมเป็นคณะกรรมการ

     สถานที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสมุทรสาคร (POC) ตั้งอยู่ ณ ห้อง 502 บริเวณ ชั้น 5 อาคาร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ถ.เศรษฐกิจ 1 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 0-3441-1251 e-mail: samutsakhon@moi.go.th